TOURISM AS A SUPPORTING FACTOR OF THE GREEK ECONOMY AND ITS CONTRIBUTION TO DECREASING UNEMPLOYMENT LEVELS

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
TOURISM AS A SUPPORTING FACTOR OF THE GREEK ECONOMY AND ITS CONTRIBUTION TO DECREASING UNEMPLOYMENT LEVELS

ΘΑΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, ΑΝΝΑ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ

Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο, το οποίο έχει ρίζες στους αρχαίους χρόνους αλλά αναπτύχθηκε μαζικά κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα με την αρωγή των τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων. Η ανάπτυξή του συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη της θεωρητικής του προσέγγισης, η οποία βασίστηκε σε υπάρχουσες μακροοικονομικές και μικροοικονομικές θεωρίες. Ωστόσο, η πολυδιάστατη φύση του απαιτεί την συνεχή βελτίωση της αντίστοιχης προσέγγισης καθώς δεν αποτελείται μόνο από οικονομικά και μετρήσιμα στοιχεία. Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 στις ΗΠΑ διαδόθηκε πολύ γρήγορα στον υπόλοιπο κόσμο. Οι συνδεδεμένες οικονομίες, μέσω της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών, εμφάνισαν κάμψη της οικονομικής τους δραστηριότητας, η οποία εκδηλώθηκε με πτώση του ΑΕΠ και αρνητικό πρόσημο στο ισοζύγιο συναλλαγών. Η απουσία μηχανισμών επιτήρησης της διεθνούς κινητικότητας κεφαλαίων και κανονισμών ασφάλειας ανάμεσα στις συναλλαγές των χωρών προκάλεσε την γενίκευση της κρίσης στις παγκόσμιες αγορές. Ο τουρισμός συμμετέχει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στη διαμόρφωση του ελληνικού ΑΕΠ και στη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 μείωσε, λόγω των διεθνών επιπτώσεών της, τους δείκτες του ελληνικού τουρισμού και αυτό επηρέασε τα γενικότερα οικονομικά μεγέθη της χώρας. Ωστόσο, η ανάκαμψη επήλθε με την ταυτόχρονη ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των ποσοστών ανεργίας στη χώρα. Όμως, καθώς ο τουρισμός σημειώνει θετική εξέλιξη δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, στις οποίες απορροφούνται και άνεργοι από άλλους κλάδους της οικονομίας. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρεί να αναλύσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία και να διερευνήσει με ποιον τρόπο ο τουρισμός ενίσχυσε την απασχόληση μειώνοντας τα συνολικά ποσοστά ανεργίας. Το ερευνητικό μέρος της Εργασίας στοχεύει στην μελέτη της ανεργίας στον κλάδο του τουρισμό, με σκοπό τη σύγκριση με τα γενικά μεγέθη της ανεργίας στη χώρα. Με τον τρόπο αυτό θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό αλλά και την συμβολή του στην μείωση των επιπέδων ανεργίας.
Tourism is a phenomenon that is has its roots in ancient times but evolved in a massive way during the second half of the twentieth century with the assistance of technological, economic and social evolution. Its growth was accompanied with the evolution of its theoretical approach, which was based on macroeconomic and microeconomic theories. However, its multidimensional nature demands constant improvement to the relevant approach as it is not only comprised by economic and measurable data. The financial crisis that emerged in 2008 in the United States soon was spread to the rest of the world. The linked economies, through the free movement of capital, products and services, demonstrated an abatement that manifested a drop of the GDP and a negative sign to the current balance exchange. The absence of supervising mechanisms of the international mobility of capital and of safety regulation between the trading countries cause the generalization of the crisis to the world markets. Tourism is a major contributor to forming the Greek GDP and in lower the deficit of the trade balance. The financial crisis of 2008 decreased, due to its worldwide effects, the indexes of Greek tourism and this affected the general economic dimension of the country’s economy. However, recovery came about simultaneously with the growth of international economies. During the financial crisis there was a great increase in the unemployment percentages in the country. But, as tourism demonstrates a positive development, it created new jobs to which are included unemployed people from other sectors of the economy. . This present Dissertation attempts to investigate in what way the Greek tourism was affected by the crisis and in what way tourism enhanced employment so reducing the overall percentages of unemployment. The research part of this Dissertation aims to study unemployment in the tourism sector, with the purpose of comparing it to the overall unemployment percentages in the country. This way a conclusion will be deduced regarding the effects of the crisis in tourism and its contribution to lowering the levels of unemployment.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τουρισμός
χρηματοπιστωτική κρίση
ΑΕΠ
tourism offer
GDP
ανεργία
τουριστική ζήτηση
tourism demand
unemployment
tourism
τουριστική προσφορά
financial crisis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:27:08Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

144
2
26*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.