Οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ( ΞΕ ) στη Ζάκυνθο. Προκλήσεις ευκαιρίες και απειλές από το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ( ΞΕ ) στη Ζάκυνθο. Προκλήσεις ευκαιρίες και απειλές από το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κοσκινόπουλος, Γιώργος

Ζαγκότση, Σμαράγδα
Βαγγέλας, Γεώργιος

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Tourism, both in the past decades and in the years to come, seems to remain the main pillar of support for the Greek economy. In addition, although tourist activity is comprised of various forms of tourism businesses directly involved in it (eg accommodation, restaurants, coffee bars, tourist agencies, car rental agencies, etc.), hotel businesses have a central role. The role of tourism businesses, and in particular of Hotels, which form the core of tourist activity, is particularly critical. The question arises as to whether FDI will be able to remain economically strong and healthy, in order to developed and be compatible with the unique business environment created both because of national difficulties and international challenges. This diploma thesis, exploring the challenges, opportunities and threats facing hotel businesses in Zakynthos within an ever-changing business environment, will attempt to answer the above question. In order to investigate the issue, a dual methodological approach will be adopted, which consists in the implementation of primary and secondary research. In the first chapter there is a theoretical approach of the tourist phenomenon with references to the tourist product and its distinctions and especially the effects of tourism at the destination. In the second chapter we refer to the organization, operation and structure of the hotel business, the application of principles of Total Quality Management to them as well as to the Human Resources Management. The third chapter examines the tourism development in Zakynthos and its course to date with a description of its tourism resources and infrastructures and the presentation of statistics (arrivals, tourist profiles, seasonality, etc.) from various sources (eg Bank of Greece, Port Authority and Zakynthos Airport). Then a primary survey was followed by the distribution of a structured questionnaire addressed to executives and businessmen of the hotel industry in Zakynthos. The results were statistically processed with the help of the S.P.S.S. 22.0 and were described in a descriptive manner. In the fifth chapter a SWOT analysis is carried out to identify the strengths and weaknesses and the opportunities and threats of the external environment in the SW. In conclusion, the upgrading of services provided by the Hellenic Exchanges has a positive effect on the upgrading of the tourist product and can effectively contribute to the sustainable development of the region and to reverse the existing negative impacts of the existing tourism development standards prevailing in the island of Zakynthos.
Ο τουρισμός τόσο τις προηγούμενες δεκαετίες όσο και για τα επόμενα χρόνια, φαίνεται να παραμένει ο βασικός πυλώνας στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας. Επιπλέον, παρότι η τουριστική δραστηριότητα συγκροτείται από ποικίλες μορφές τουριστικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν άμεσα σε αυτήν ( πχ καταλύματα, εστιατόρια, μπαρ καφέ, τουριστικά πρακτορεία, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, κ.α. ), οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατέχουν κεντρικό ρόλο. Ο ρόλος των τουριστικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των Ξενοδοχειακών (ΞΕ) που συγκροτούν τον πυρήνα της τουριστικής δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Εύλογα γεννάται το ερώτημα κατά πόσο οι ΞΕ θα μπορέσουν να παραμείνουν οικονομικά ισχυρές και υγιείς, να αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν στο αίολο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργείται, τόσο λόγω των εθνικών δυσχερειών όσο και των διεθνών προκλήσεων. Η παρούσα Διπλωματική εργασία διερευνώντας τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ζακύνθου μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον θα επιχειρήσει να απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα. Για τη διερεύνηση του θέματος θα υιοθετηθεί μια διττή μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία συνίσταται στην υλοποίηση πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου με αναφορές στο τουριστικό προϊόν και τις διακρίσεις του και κυρίως στις επιδράσεις του τουρισμού στο τόπο προορισμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην οργάνωση, την λειτουργία και την δομή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, την εφαρμογή αρχών Διοίκησης ολικής ποιότητας σε αυτές καθώς και στην Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η Τουριστική ανάπτυξη στη Ζάκυνθο και η πορεία της μέχρι σήμερα με περιγραφή των τουριστικών πόρων και υποδομών της και παράθεση στατιστικών στοιχείων (αφίξεων, προφίλ τουριστών, εποχικότητας, κ.α.) από διάφορες πηγές ( πχ Τράπεζα Ελλάδος, Λιμεναρχείο και Αεροδρόμιο Ζακύνθου ). Στη συνέχεια ακολούθησε πρωτογενής έρευνα με την διανομή ενός δομημένου ερωτηματολογίου απευθυνόμενου σε στελέχη και επιχειρηματίες του ξενοδοχειακού κλάδου της Ζακύνθου. Τα αποτελέσματα επεξεργάσθηκαν στατιστικά με τη βοήθεια του προγράμματος S.P.S.S. 22.0 και σχολιάσθηκαν περιγραφικά. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση SWOT με σκοπό τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων και τις ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος στις ΞΕ. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις ΞΕ, επιδρά θετικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και να αναστρέψουν τις υπάρχουσες αρνητικές επιδράσεις των υφιστάμενων προτύπων τουριστικής ανάπτυξης που επικρατούν στη χωρική ενότητα της νήσου Ζακύνθου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τουρισμός
Ζάκυνθος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:28:33Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

33
2
170*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.