Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού και οι Προοπτικές Ανάπτυξής του στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The European Strategy for Sustainable Development of Coastal and Maritime Tourism and the Perspectives of its Development in Greece
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού και οι Προοπτικές Ανάπτυξής του στην Ελλάδα

ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΟΛΓΑ

Κονιόρδος, Μιχάλης
Διονυσοπούλου, Παναγιώτα

Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα του τουρισμού, συνιστώντας μία ενιαία θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα αλλά και βασικό κινητήριο μοχλό της οικονομίας πολλών παράκτιων περιοχών και νησιών της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο εν λόγω τομέας έχει επισημανθεί, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη, ως ένας τομέας με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης, αλλά και ποικίλες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στους τόπους υποδοχής. Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των ευρωπαϊκών θεσμικών κειμένων, με βασικούς άξονες την Οδηγία Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Maritime Spatial Planning – MSP) και την Πρωτοβουλία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (Integrated Coastal Zone Management –ICZM), καταδεικνύει τις δυναμικές ανάπτυξης του τομέα αυτού, αλλά και την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών ολοκληρωμένης παράκτιας διαχείρισης και θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού, αποσκοπώντας στην άμβλυνση των πιέσεων, στην άρση των συγκρούσεων και την προώθηση βιώσιμων μοντέλων τουριστικής ανάπτυξης. Τα θεσμικά εργαλεία που έχει αναπτύξει και προωθεί η ΕΕ στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα και την παροχή πρόσθετης δυναμικής στις παράκτιες ευρωπαϊκές περιοχές (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), προτείνοντας, μεταξύ άλλων, δυνατότητες χρηματοδότησης, προστασία του περιβάλλοντος, στήριξη διακρατικών συνεργασιών και στρατηγικών ειδίκευσης στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Η μελέτη της περίπτωσης της Ελλάδας κατέδειξε ότι αποτελεί κατεξοχήν παράκτια χώρα που βασίζει διαχρονικά σημαντικό τμήμα της τουριστικής της ανάπτυξης στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, διαθέτοντας περαιτέρω αναπτυξιακές προοπτικές, αξιοποιώντας τόσο το υφιστάμενο θεσμικό της πλαίσιο όσο και την ασκούμενη ευρωπαϊκή στρατηγική.
Περιέχει πίνακες, σχήματα, χάρτες
Coastal and maritime tourism is a key sector of tourism, constituting a single maritime economic activity and a key driver of the economy of many coastal regions and islands in Europe, including Greece. This sector has been identified as an area with high growth and employment potential as well as with a variety of positive and negative impacts on hosting places, in the context of the European Blue Growth Strategy. The analysis of the European Strategy for the invigoration of the sustainable development of Coastal and Maritime Tourism, as it is being expressed by the European institutional documents, having as main axes the Initiative for Maritime Spatial Planning (MSP) and Integrated Coastal Zone Management, demonstrates the growth potential of the sector, but also the necessity to develop integrated coastal management and maritime spatial planning policies, aiming at the mitigation of pressures and conflicts and at the promotion of sustainable models of tourism development. The institutional tools developed and promoted by the EU aim at the sustainable development of the sector and at the provision of additional potential of the European coastal regions (including Greece), proposing, inter alia, funding opportunities, environmental protection, support for transnational cooperation and specialization strategies in coastal and maritime tourism. The study of the case of Greece has shown that it is a predominantly coastal country that, diachronically, relies a significant part of its tourism development on coastal and more recently, on maritime tourism, having further developmental prospects,utilizing its existing institutional framework and the European strategy.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
coastal and maritime tourism
τουριστικη νομοθεσία
παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός
tourism legislation
Integrated Coastal Zone Management
sustainable tourism growth
ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική
αειφόρος τουριστική ανάπτυξη
european tourism policy
Maritime Spatial Planning
Ολοκληρωμένη Παράκτια Διαχείριση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:30:22Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
108
285*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)