Το εικονογραφημένο άλμπουμ για παιδιά ως μέσο κινητοποίησης στην τάξη της Γαλλικής ως ξένη γλώσσα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
L'album de jeunesse comme outil de motivation en classe de FLE
Το εικονογραφημένο άλμπουμ για παιδιά ως μέσο κινητοποίησης στην τάξη της Γαλλικής ως ξένη γλώσσα

Αϊβαλή, Παρασκευή

Σελλά , Ελένη
Αντωνίου , Μαρία

Σε καθεστώς σχολικής μάθησης, η ύπαρξη κινήτρου εμφανίζεται σαν μια απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση γνώσεων εκ μέρους των μαθητών.Σ'αυτό το πλαίσιο,προκειμένου να επιλύσουμε προβλήματα κινητοποίησης που συναντήσαμε στην τάξη των γαλλικών ως ξένης γλώσσας,στραφήκαμε σ'ένα βοήθημα εκμάθησης όπως είναι το εικονογραφημένο άλμπουμ για παιδιά ( "Το Τεράστιο Πραγματάκι " της Béatrice Alemagna).Η παρούσα εργασία προσανατολίζεται σε δύο άξονες : ο πρώτος περιγράφει την παιδαγωγική παρέμβαση μέσα από τις προεινόμενες δραστηριότητες και ο δεύτερος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας λαμβάνοντας υπόψη την διανομή των ερωτηματολογίων,την παρατήρηση της τάξης και τισ ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων.
En situation d'apprentissage, la motivation se présente comme une condition préalable pour l'acquisition de savoirs de la part des apprenants.Dans ce cadre, afin de remédier aux problèmes de motivation rencontrés dans notre classe de FLE, nous avons eu recours à un support d'apprentissage, tel l'album de littérature de jeunesse ("La gigantesque petite chose" de Beatrice Alemagna).Le présent travail s'oriente vers deux axes : décriver le déroulement de l'intervention pédégogique viq les activités proposées in situ et présenter les résultats de la recherche obtenus lors de la distribution de squestionnaires, de l'observation de la classe et des entretiens semi-dirigés auprès des participants.L'impact de l'album sur le profil motivationnel de s apprenants était considérable.
Περιέχει : πίνακες, σχήματα, γραφήματα,εικόνες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

apprentissage scolaire, motivation, album de littérature de jeunesse,classe de FLE
εικονογραφημένο άλμπουμ για παιδιά, κινητοποίηση, τάξη της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γαλλική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-11T10:32:48Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
102
16*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.