ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΩΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
SUSTAINABLE TOURIST DEVELOPMENT AND ALTERNATIVE TOURISM: THE SOUTH PELION MUNICIPALITY AS A CASE STUDY
ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΩΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΤΟΛΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΔΑΜΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
SUMMARY The present work consists of three parts and aims at examining and analyzing the current situation as well as the trends and prospects for the future development of a region's tourism. The first part of this work consists of five chapters. The first chapter refers to the conceptual approach of tourism, the factors that contribute to its development, as well as the economic, social, environmental and cultural impacts that tourism brings to the reception areas. The second chapter analyzes the stages and dominant patterns of tourism development and their evolutionary course. It also examines the conceptual definition and approaches of sustainable tourism development, bearing capacity and policies that lead to sustainable tourism development. In the third chapter we refer to the concept of special and alternative forms of tourism as well as the benefits and advantages resulting from them and finally the main forms of special and alternative tourism are described and described. The fourth chapter of the first part concerns the conceptual framework and the planning processes of tourism development with emphasis on the characteristics and peculiarities of the mountainous mass. In the fifth and final chapter of the first part on the meaning and importance of quality for the services provided The second part consists of three chapters mentioned in the Case Study - Sustainable Tourism Development Perspectives for the South Pole. In particular, the general characteristics and the natural and built environment of the area are presented. Touristic supply and tourist demand are also recorded. Also in the second chapter are the advantages and weaknesses, opportunities and threats (SWOT analysis) and the third chapter presents the methodology of the research. Both the first and the second part of this work will be carried out using secondary sources, i.e. international and Greek bibliography and articles and census data. The third and final part, consisting of two chapters, presents the results of the primary research as well as the conclusions and proposals. The findings of this research are particularly important as there are little or no bibliographic references on this issue in the Pelion region and they are of great help to all stakeholders to develop and improve their practices and services and products. Keywords: tourism, alternative forms of tourism, sustainable tourism development, Municipality of South Pelion
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία μέρη και στοχεύει στην εξέταση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης, αλλά και των τάσεων και των προοπτικών που υπάρχουν για το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Το πρώτο μέρος αυτής της εργασίας αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού, στους παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξή του, καθώς και στις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές επιπτώσεις που επιφέρει ο τουρισμός στους χώρους υποδοχής. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα στάδια και τα κυρίαρχα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης και η εξελικτική πορεία τους. Επίσης εξετάζεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός και οι προσεγγίσεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η φέρουσα ικανότητα και οι πολιτικές που οδηγούν στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και στα οφέλη και πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτές και τέλος αναφέρονται και περιγράφονται οι κυριότερες μορφές ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού. Το τέταρτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, αφορά το εννοιολογικό πλαίσιο και τις διαδικασίες σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του ορεινού όγκου. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους αφόρα την έννοια και τη σημασία που έχει η ποιότητα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια που αναφέρονται στη μελέτη περίπτωσης –Προοπτικές βιώσιμής τουριστικής ανάπτυξης για το Νότιο Πήλιο. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά και το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής. Καταγράφονται επίσης η τουριστική προσφορά και η τουριστική ζήτηση. Επίσης στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές (SWOT analysis) και στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Τόσο το πρώτο, όσο και το δεύτερο μέρος αυτής της εργασίας, θα πραγματοποιηθεί με χρήση δευτερογενών πηγών, δηλαδή διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία και στοιχεία απογραφών. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος που αποτελείται από δύο κεφάλαια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας καθώς και τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, καθώς υπάρχουν ελάχιστες έως μηδαμινές βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με αυτό το θέμα στην περιοχή του Πηλίου, ενώ βοηθούν σημαντικά όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη και βελτίωση των πρακτικών και των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων τους. Λέξεις Κλειδιά: τουρισμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, Δήμος Νοτίου Πηλίου

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τουρισμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, Δήμος Νοτίου Πηλίου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:37:35Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

45
3
262*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.