Environmental Education - Living with Radiation: Middle School and High School Student’s Views on the Impact and Use of Nuclear Energy.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- Η ζωή με τη ραδιενέργεια: Απόψεις μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου για τις επιπτώσεις και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
Environmental Education - Living with Radiation: Middle School and High School Student’s Views on the Impact and Use of Nuclear Energy.

Καραβά, Μαρία

Σκορδούλης, Κωνσταντίνος
Μαυρικάκη, Ευαγγελία

περιέχει πίνακες , εικόνες , φωτογραφίες , διαγράμματα, ερωτηματολόγιο
The human race, in its thousands of years of life, is consumed daily in an endless struggle of survival and domination over its natural environment. Technological progress and the acquisition of new knowledge have brought today's man to the face of new forms of danger that have not only direct devastating consequences, but they threaten their lives in a way that they can not certify with their senses or even predict their size in Life on Earth. Of course, we are talking about the ionizing radiation that, in the past 100 years, we have not been able to perceive its harmful and long-lasting action on humans, living organisms on the planet, as well as in its unpolluted environment. Supply of radioactive radiation to medicine and science in general. In this paper, it is attempted to present qualitatively and quantitatively the origin, action and uses of radioactive radiation to man and its environment. It is a material addressed to secondary school students and concerns a way of approaching and acquainting with nuclear energy, radioactivity and ionizing radiation in general. It is written in simple style. It addresses and approaches all the concerns that arise from the point of view of environmental education, starting with the history of radioactive radiation, and ending with nuclear disarmament issues. Initially, the basic concepts of nuclear physics and the concept of radioactivity are introduced. It connects the microcosm with the macrocosm and refers to nuclear energy and its uses. We also refer to the radiation protection regulations that should apply when people are exposed to radiation in a variety of ways, as well as the natural and artificial sources of radioactive radiation present in our current environment. At the same time, however, the reference to the scientific data related to the radiation damage is also the presentation of social reality as it is currently being developed with the use of nuclear energy and after the serious accidents that have occurred. However, the discovery and use of nuclear energy has not only led to human suffering through nuclear weapons and nuclear accidents. The applications of nuclear technology and the applications of nuclear energy that promote our health, culture and quality of life are everyday and an attempt is made to refer to this work. At the same time, a review of the nuclear history and history of nuclear weapons is made. We comment on the dangers of the nuclear industry for man and his descendants, life on Earth and the tomorrow that we will deliver to the next generations. It also attempts to present the issue globally by weighing the positive and negative aspects of the use of nuclear technology. In environmental education, the aim is also to guide students in recognizing the systemic and relational nature of society and the environment. For this purpose, a questionnaire designed for high school and high school students was designed to find out how informed they are about radioactivity and to explore their views on the nuclear future of humanity. It is written so that it can be answered in a short time, with a positive mood, given the impatience of the children. So this work is divided into three sections. In the first, all the theoretical historical and scientific data concerning nuclear energy and radiation are given, the second is analyzed and the questionnaire completed by the pupils is commented on and the social extensions on nuclear are presented in the third. The assessment of each new technology with a decisive criterion of sustainability and social progress is the first thing to do before its acceptance and extensive implementation. Environmental education cultivates responsible tomorrow's citizens of the world, which clearly appear from the results of the questionnaire are incomplete Knowledge of the nuclear issue. Nuclear supporters put it as a solution to climate change, but students should be able to rank it or not on their own in green energy. Mistakes of the past must lead us to more peaceful paths and sustainable development.
Το ανθρώπινο γένος μέσα στα χιλιάδες χρόνια ζωής του καταναλίσκεται καθημερινά σε έναν αδιάκοπο αγώνα επιβίωσης και κυριαρχίας πάνω στο φυσικό του περιβάλλον. Η τεχνολογική πρόοδος και η κατάκτηση νέας γνώσης έφερε το σημερινό άνθρωπο αντιμέτωπο με νέες μορφές κινδύνου που δεν έχουν μόνο άμεσες καταστροφικές συνέπειες , αλλά απειλούν τη ζωή του με τρόπο που δεν μπορεί να πιστοποιήσει με τις αισθήσεις του αλλά ούτε και να προβλέψει το μέγεθος τους στο σύνολο της ζωής πάνω στη Γη. Αναφερόμαστε βέβαια στην ιονίζουσα ακτινοβολία που μέσα στα 100 περίπου χρόνια που μας έχει γίνει γνωστή , δεν έχουμε καταφέρει να αντιληφθούμε τη βλαβερή και μακροχρόνια δράση της πάνω στον άνθρωπο, τους ζωντανούς οργανισμούς πάνω στον πλανήτη , όπως και στο άβιο περιβάλλον του .Τονίζεται δε και η προσφορά των ραδιενεργών ακτινοβολιών στην ιατρική και την επιστήμη γενικότερα. Σ αυτή την εργασία , επιχειρείται να παρουσιαστεί ποιοτικά και ποσοτικά η προέλευση , η δράση και οι χρήσεις των ραδιενεργών ακτινοβολιών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Πρόκειται για υλικό που απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορά ένα τρόπο προσέγγισης και γνωριμίας με την πυρηνική ενέργεια, τη ραδιενέργεια και τις ιονίζουσες ακτινοβολίες γενικότερα. Είναι γραμμένο σε ύφος απλό. Θίγει και προσεγγίζει όλους τους προβληματισμούς που δημιουργούνται από τη σκοπιά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την ιστορία της ραδιενεργού ακτινοβολίας, και καταλήγοντας σε θέματα πυρηνικού αφοπλισμού. Αρχικά εισάγονται οι βασικές έννοιες της πυρηνικής φυσικής και η έννοια της ραδιενέργειας . Συνδέεται ο μικρόκοσμος με τον μακρόκοσμο και γίνεται αναφορά στην πυρηνική ενέργεια και τις χρήσεις της . Αναφερόμαστε επίσης στους κανονισμούς ραδιοπροστασίας που πρέπει να ισχύουν σε περιπτώσεις που άνθρωποι εκτίθενται σε ακτινοβολία με διάφορους τρόπους , καθώς επίσης και τις φυσικές και τεχνητές πηγές ραδιενεργού ακτινοβολίας που υπάρχουν στο σημερινό περιβάλλον μας. Παράλληλα όμως με την αναφορά στα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τις βλάβες της ακτινοβολίας γίνεται και η παρουσίαση της κοινωνικής πραγματικότητας έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και μετά από τα σοβαρά ατυχήματα που έχουν συμβεί. Η ανακάλυψη και η χρήση της πυρηνικής ενέργειας όμως δεν έφερε μόνο δεινά στην ανθρωπότητα μέσω των πυρηνικών όπλων και των πυρηνικών ατυχημάτων . Οι εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας που προωθούν την υγεία , τον πολιτισμό και την ποιότητα της ζωής μας είναι καθημερινές και γίνεται προσπάθεια να αναφερθούν σε αυτή την εργασία. Παράλληλα γίνεται μια ανασκόπηση της πυρηνικής ιστορίας και της ιστορίας των πυρηνικών όπλων. Σχολιάζουμε τους κινδύνους που περικλείει η πυρηνική βιομηχανία για τον άνθρωπο και τους απογόνους του , για τη ζωή πάνω στη Γη και το αύριο που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Επίσης επιχειρείται να παρουσιαστεί το θέμα σφαιρικά σταθμίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης της πυρηνικής τεχνολογίας. Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση άλλωστε στόχος είναι να οδηγηθούν οι μαθητές στην αναγνώριση του συστημικού και σχεσιακού χαρακτήρα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για να διαπιστωθεί πόσο ενημερωμένοι είναι για τη ραδιενέργεια και για να ερευνηθεί η άποψή τους για το πυρηνικό μέλλον της ανθρωπότητας . Είναι γραμμένο έτσι ώστε να μπορεί να απαντηθεί σε λίγο χρόνο, με θετική διάθεση, δεδομένης της ανυπομονησίας των παιδιών. Έτσι η εργασία αυτή είναι χωρισμένη σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη δίνονται όλα τα θεωρητικά ιστορικά και επιστημονικά στοιχεία που αφορούν την πυρηνική ενέργεια και τις ακτινοβολίες , στο δεύτερο αναλύεται και σχολιάζεται το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μαθητές και στο τρίτο παρουσιάζονται οι κοινωνικές προεκτάσεις περί πυρηνικών. Η εκτίμηση της κάθε νέας τεχνολογίας με καθοριστικό κριτήριο την αειφορία και την κοινωνική πρόοδο είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε πριν την αποδοχή και εκτεταμένη εφαρμογή της.Η περιβαλλοντική εκπαίδευση καλλιεργεί υπεύθυνους αυριανούς πολίτες του κόσμου που σαφώς όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έχουν ελλιπή γνώση στο θέμα των πυρηνικών. Οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας την παρουσιάζουν ως την λύση για την κλιματική αλλαγή, όμως οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν μόνοι τους να την κατατάσσουν ή όχι στην πράσινη ενέργεια. Λάθη του παρελθόντος πρέπει να μας οδηγήσουν σε πιο ειρηνικά και φιλικά προς την αειφόρο ανάπτυξη μονοπάτια.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ραδιενέργεια, radiation
Πυρηνική ενέργεια, Nuclear Energy
πυρηνικά όπλα, nuclear weapons
εφαρμογές ραδιενεργών διασπάσεων στην ιατρική και επιστήμη,Applications of radioactive decays in medicine and science
πυρηνικά απόβλητα, nuclear waste
αφοπλισμός, disarmament
ερωτηματολόγιο, questionnaire
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση , Environmental Education

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:38:05Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

242
0
18*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.