Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΠΑΡΣΑΚΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί μια αναδυόμενη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, που βασίζεται πρωταρχικά σε ζωτικές ανάγκες που έχουν σχέση με την ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος. Οι ανάγκες αυτές αναδεικνύουν τη φύση και και τη διατήρησή της ως ζωτικό πυλώνα όχι μόνο της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και της βιωσιμότητας της κοινωνίας. Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα πιο φιλική προς το περιβάλλον. Η εφαρμογή της πράσινης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αποτελεί πλέον σημαντικό θέμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως τις τράπεζες. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια να παρέχουν "πράσινα" προϊόντα και υπηρεσίες σε μεγάλες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων και Νερού, Πράσινη Χημεία, Πράσινες Μεταφορές έχουν αποσπάσει το έντονο ενδιαφέρον του κοινού. Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Σε συνδυασμό με την κατάλληλη νομοθεσία η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να λάβει ώθηση μέσω των τραπεζικών οργανισμών. Τα «πράσινα» χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν αναπτυχθεί ποικιλοτρόπως και ήδη διατίθενται από τις ελληνικές τράπεζες. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του σε μεγάλα έργα, την εξαιρετική τεχνική και χρηματοοικονομική κατάρτιση του προσωπικού του, παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες τεχνικής και χρηματοοικονομικής στόχευσης. Υπερβαίνοντας την πρακτική του κλάδου, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζει τις χρηματοδοτικές λύσεις και τα τραπεζικά εργαλεία της σύγχρονης τραπεζικής, με εξειδικευμένες πράσινες υπηρεσίες. Οι πράσινες υπηρεσίες έχουν ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και αειφορίας της επένδυσης.
Green entrepreneurship is an emerging form of economic activity, based primarily on vital needs related to quality of life and the environment. These needs reveal the nature and its conservation as a vital pillar not only economic activity but also the sustainability of society. The green business is a business more eco-friendly. The application of green entrepreneurship in Greece has become an important issue for Greek companies and especially banks. Financial institutions seek increasingly in recent years to provide "green" products and services to large businesses and professionals. On the other hand, investments in renewable energies, energy saving, Rational waste management and water, green chemistry, green transport have garnered intense public interest. The banking sector is a driver of economic growth. In conjunction with proper legislation green business can receive push through banking institutions. "Green" financial products have been developed in many ways and are already available from the banks. Piraeus Bank group taking advantage of his experience in large projects, the outstanding technical and financial staff training, providing upgraded services technical and financial target. Surpassing the industry practice, Piraeus Bank Group, combines financial solutions and Bank modern banking tools, with specialized green services. Green services have as a main objective to ensure the viability and sustainability of the investment.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία υπάρχουν πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-11T10:45:22Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
1
91*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.