δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού βιβλίου από τους μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες
Factors influencing e-books adoption by older adults

Ταμπακοπούλου, Ροζίτα

Κορακάκης, Γεώργιος
Γάτσου, Χρυσούλα

Περιέχει: εικόνες, σχήματα, πίνακες, διαγράμματα
The evolution in technology and the emergence of new portable devices that come to replace the book is a fact. The new generation is very familiar in this kind of communication between man and computer. The work attempts to highlight in which extent the e-book is used by older users. Through the bibliographic review of learning theories, has become an effort to collect useful information in our research. An electronic questionnaire was created as to collect quantitative data for research needs. In addition, semi-structured interviews were conducted to gather quality data. Then, analysis of the data, findings and discussion on the results of the survey were examined. Finally, the results of the survey are presented in response to the key questions that were set as the targets of the research and proposals are presented that require further investigation.
Η εξέλιξη στην τεχνολογία και η ανάδειξη νέων φορητών συσκευών που έρχονται να αντικαταστήσουν το βιβλίο είναι γεγονός. Η νέα γενιά έχει μεγάλη εξοικείωση με αυτού του είδους την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή. Στην εργασία επιχειρείται να αναδειχθεί ο βαθμός υιοθέτησης του ηλεκτρονικού βιβλίου από τους μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση θεωριών μάθησης έγινε προσπάθεια για τη συλλογή πληροφοριών χρήσιμων στην έρευνά μας. Για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, για τη συγκέντρωση ποιοτικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις. Έπειτα, πραγματοποιείται ανάλυση των δεδομένων, των ευρημάτων και συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ως απάντηση στα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν ως στόχοι της έρευνας και διατυπώνονται προτάσεις που χρήζουν μελλοντικής διερεύνησης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μεγαλύτεροι Χρήστες / Older Age Users
Ηλεκτρονικό Βιβλίο / Ebook
Ηλεκτρονικός Αναγνώστης / Electronic Reader
Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή (HCI) / Human - Computer Interaction (HCI)
Φορητές Συσκευές / Portable Devices

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:46:56Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

134
4
5*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.