Η σχέση της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας του φιλόλογου εκπαιδευτικού με τη σχολική επίδοση πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στα γλωσσικά μαθήματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The relation of intercultural competence and readiness of philology teacher with the performance of students from different cultures in language courses
Η σχέση της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας του φιλόλογου εκπαιδευτικού με τη σχολική επίδοση πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στα γλωσσικά μαθήματα

ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ, ΛΟΥΣΙΑ

Παπακωνσταντίνου Άλμπα, Αντιγόνη
Πανταζής, Παύλος

Περιέχει 31 πίνακες και 7 γραφήματα
Η εισροή μεγάλου ποσοστού μεταναστών στη χώρα μας διαμόρφωσαν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της κοινωνίας μας, ενώ δεν άφησαν ανεπηρέαστο και το ελληνικό σχολείο. Η πολυπολιτισμική ποικιλία που εμφανίζεται τόσο σε κοινωνικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού. Η διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού αλλάζει μέσα σ’ ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αποκτώντας έναν πιο απαιτητικό και δύσκολο ρόλο. Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας του σχολείου, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ο ρόλος του γενικά και η καλή κατάρτισή του αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επίδρασης της σχολικής επίδοσης των μαθητών/τριών. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να εξετάσει τη σχέση της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας των φιλολόγων που διδάσκουν σε διαπολιτισμικά Γυμνάσια και Λύκεια, με τη σχολική επίδοση των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών στα γλωσσικά μαθήματα. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν προβλήματα – δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων, φιλοδοξώντας να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την επιμόρφωσή τους. Η έρευνα έλαβε μέρος κατά το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου του 2017 και περιλαμβάνει 41 φιλολόγους από όλα τα διαπολιτισμικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Για τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, ενώ ως μέθοδος προσέγγισης επιλέχθηκε η ποσοτική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι φιλόλογοι δήλωσαν επαρκώς ενημερωμένοι πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, γεγονός που δεν προσδίδουν στις βασικές πανεπιστημιακές σπουδές τους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έλαβαν τη διαπολιτισμική τους αγωγή μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για τα οποία δήλωσαν ιδιαίτερη ικανοποίηση, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον Διευθυντή της μονάδας για την ανάλογη ενημέρωση και στήριξη. Επιπρόσθετα, αναδείχθηκαν τα προβλήματα – δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων σε πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές, με την ελλιπή κατανόηση της ελληνικής γλώσσας και την έλλειψη συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποτελούν τα κυριότερα. Τέλος, δεν προέκυψε κάποια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της διαπολιτισμικής ετοιμότητας και επάρκειας των εκπαιδευτικών και της σχολικής επίδοσης των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών στα γλωσσικά μαθήματα.
The large influx of immigrants in our country have formed the multicultural nature of our society, while also affecting the modern Greek school. The multicultural variety, which is apparent on both a social level and in education, creates the imperative need of promoting intercultural education within the Greek educational system and redefining the role of teachers in modern schools. The teacher’s role changes within a multicultural environment, taking on a difficult and demanding role. To meet the demands of modern multicultural daily life in school, the teachers must have proper intercultural competence and preparedness in topics of intercultural education. The role of the teachers in general and their adequate training is an important factor that affects the school performance of their students. This master’s thesis targets to examine the relation between the intercultural competence and preparedness of teachers, more specifically Greek language teachers, that teach in intercultural high schools and lyceums and the school performance of their students in Greek language courses. Additionally, an attempt is made to highlight the problems and difficulties that the teachers face while teaching Greek language courses to these students. The thesis strives to clarify the conditions that exist in a predominately multicultural environment such as intercultural schools. The research took place between March and April of 2017 and includes 41 Greek language teachers from all intercultural high schools and lyceums in Greece. For the exploration of the views of the teachers an online questionnaire was utilized as the preferred tool for data collection and quantitative method was chosen for data processing. According to the findings, Greek language teachers reported being adequately informed on education issues, a fact they do not associate with their main university studies during their bachelor’s degree. Most teachers have received their intercultural training through post-graduate training programs from universities, with a high degree of satisfaction from these programs. At the same time, many teachers have expressed their gratification towards school principals for their support and updates on the subject of intercultural teaching. Additionally, the problems and difficulties encountered during the teaching of Greek language courses to intercultural students were highlighted, with insufficient understanding of the Greek language and lack of participation during class being the most commonly encountered problems. Finally, through the research, a significant association has emerged between competence and preparedness of teachers and the school performance of culturally different students in Greek language courses.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διαπολιτισμική εκπαίδευση
school performance
culturally different students
intercultural teaching
intercultural competence and preparedness
διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα
σχολική επίδοση
πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-11T10:49:56Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

122
2
118*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.