Ο ρόλος της οργάνωσης της μελέτης στην αυτονομία των φοιτητών στις εξ αποστάσεως σπουδές.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The role of organized study in the autonomy of students in distance learning
Ο ρόλος της οργάνωσης της μελέτης στην αυτονομία των φοιτητών στις εξ αποστάσεως σπουδές.

Τσομπαχίδου, Ελισσάβετ

Μανούσου, Ευαγγελία
Λιοναράκης, Αντώνης
Αποστολίδου, Άννα

Περιέχεισ σχήματα, εικόνες
Κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι φοιτητές καλούνται να λειτουργήσουν αυτόνομα, να αποφασίσουν το χρόνο, το χώρο και το ρυθμό μελέτης, ώστε με βάση το εκπαιδευτικό υλικό και την υποστήριξη των διδασκόντων να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να μελετηθεί η έννοια της οργάνωσης της μελέτης και ο ρόλος της στην αποτελεσματικότητα της αυτόνομης μάθησης κατά τις εξ αποστάσεως σπουδές. Αρχικά γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί η έννοια της οργάνωσης και οι τομείς της μελέτης που αφορά η οργάνωση. Ακολουθεί εμπειρική έρευνα των απόψεων και των πρακτικών που ακολουθούν μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών στο ΕΑΠ. Τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα, προτάσεις για μελλοντική έρευνα αλλά και η εικόνα της συγγραφέως για τη μορφή της εκπαίδευσης στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.
In distance learning, students are required to work autonomously, to decide the time, space and pace of study, so as on the basis of educational material and support by the teachers to achieve their learning goals. The goal of this thesis is to study the concept of organizing the studies and its role in the effectiveness of autonomous learning in distance education. Initially, an attempt is made to define various aspects of organization in the area of study. Then, an empirical survey of the views and practices of postgraduate students of the School of Humanities in EAP is presented. Finally, the conclusions of the study, suggestions for future work and the author’s vision about the trends in distance education and organization in the short-term future are presented.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Οργάνωση μελέτης, στρατηγικές μάθησης,
δεξιότητες μελέτης, προγραμματισμός δραστηριοτήτων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:52:06Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
35
94*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)