"Προκαταλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την ένταξη των προσφύγων μαθητών στο σχολείο."

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
"Prerequisites for primary school teachers to integrate student refugees into school."
"Προκαταλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την ένταξη των προσφύγων μαθητών στο σχολείο."

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ

Πετρογιάννης, Κωνσταντίνος
Μπότσαρη, Ευανθία
Λαμπρίδης, Ευθύμιος

Η έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δημιούργησε νέα δεδομένα και η ελληνική πραγματικότητα αναπόφευκτα διαφοροποιήθηκε και αναπροσαρμόστηκε.Η ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία επέφερε και την διαδικασία ένταξης των προσφύγων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.Η προκατάληψη των εκπαιδευτικών,σχετικά με την ένταξη των προσφύγων μαθητών στο Ελληνικό δημόσιο σχολείο,παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος.Ωστόσο, αναδύεται μια σειρά παραγόντων στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών,οι οποίοι ενδεχομένως να επηρεάζουν την στάση τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξέτασε κατά πόσο η προκατάληψη (φανερή ή κρυφή) των εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύλο,το επίπεδο της μόρφωσής τους,την πολιτική αυτο-τοποθέτησή τους,την ταύτιση με την εθνική τους ομάδα και την θρησκευτική τους πίστη επηρεάζει την στάση που κρατούν ως προς την ένταξη στο σχολείο των προσφύγων μαθητών.Έναυσμα για την επιλογή και συγγραφή του συγκεκριμένου θέματος κατέστη η εθελοντική διδασκαλία της συγγραφέως σε παιδιά προσφύγων στο hot spot των Θερμοπυλών, καθώς και το ότι οι έρευνες για τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξη προσφύγων μαθητών στο σχολείο είναι ιδιαίτερα ελλιπείς.Το δείγμα της παρούσας έρευνας υπήρξε ένα υποσύνολο δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία της Φθιώτιδας και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.Επιλέχθηκε η ποσοτική ερευνητική διαδικασία με τη χορήγηση ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς και χρησιμοποιήθηκε κλίμακα τύπου Likert για τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών,ώστε να συγκεντρωθούν ακριβείς πληροφορίες.Τα χαρακτηριστικότερα ευρήματα ανέδειξαν, ότι σαφώς υπάρχει προκατάληψη και εξαρτάται από το φύλο.Οι δάσκαλοι με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών δείχνουν μεγαλύτερη κρυφή προκατάληψη, ενώ δεν διαφαίνεται η προκατάληψη να επηρεάζει την εθνική τους ταυτότητα.Στην πολιτική αυτoτοποθέτησή τους εμφανίζεται κρυφή προκατάληψη, ενώ η προκατάληψη σε σχέση με την θρησκευτική τους πίστη επηρεάζει την στάση τους.Το πλαίσιο της συζήτησης σε δυο επίπεδα,αφ’ ενός αν επαληθεύουν ή όχι προηγούμενα σχετικά ευρήματα, αφετέρου αν εξηγούνται με τη σχετική τους θεωρία ολοκληρώνει την παρούσα έρευνα.
The arrival of refugees in Greece in recent years has created new facts and the Greek reality has inevitably been diversified and updated.Their integration into the Greek society has also brought the process of integrating refugees into the educational system of Greece. Teachers' prejudice towards the integration of refugee students into the Greek public school plays a key role in the success of the project. However,a number of factors arise in the beliefs of teachers, which may influence their attitude. This diploma thesis examined whether the prejudice (obvious or hidden) of teachers in relation to gender, their level of education, their political self-placement, their identification with their ethnic group and their religious belief affects the attitude that they keep in view of the integration of pupils in the school.The reason for the selection and writing of this particular subject was the voluntary teaching of the writer to refugee children in the hot spot of Thermopylae, αs well as the fact that surveys on the attitudes of teachers towards the integration of school refugees into school are incomplete. The sample of the present study was a subset of Primary Education teachers serving in schools in Fthiotida and more specifically in the wider area of Lamia. The quantitative research process was chosen using a self-referencing questionnaire Likert type scale was used for the answers of teachers in order to gather accurate information.The most striking findings have shown that there is clearly a bias (hidden or obvious) and gender-dependent.Teachers with a postgraduate degree show more hidden bias while it does not appear that bias affects their national identity. In their politics, there is a hidden bias, while prejudice in relation to their religious belief affects their attitude. The context of the discussion at two levels, on the one hand whether they verify or not previous relevant findings, on the other hand, if explained by their relevant theory, completes this research.
Περιέχει πίνακες και γραφική απεικόνιση

Διπλωματική Εργασία / Thesis

εθνική ταυτότητα
πολιτική αυτο-τοποθέτηση
πρόσφυγες μαθητές
Προκατάληψη
θρησκευτική πίστη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:53:13Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
72
97*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.