Η συμβολή των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη τουριστική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η συμβολή των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη τουριστική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

Κατσαρέλη, Γεωργία

Κυριακάκη, Άννα

Tourism is one of the most dynamic and fastest growing economic sectors, worldwide. The benefits of tourism in socio-economic structure of the region where develops are undeniable, but they are often accompanied by negative impacts, particularly when tourism development is based on mass tourism. The last decades the concept of special and alternative forms of tourism is consolidated, as a more sustainable tourism development, which respects the natural and cultural environment, the local society and its singularity, and offer tourists a rich travel experience. This research explores this modern trend of tourism, the reasons that contributed to its development and the effects it exerts on the areas where it develops. The purpose of the research is to examine the contribution of special and alternative forms of tourism to the tourism development of the Regional Unity of Fokida. Special and alternative tourism can contribute to the tourist development of Fokida, due to its geographical diversity and its cultural resources. Mountains covering the greater part of its surface, more than eighty kilometers of coastline, and especially Delphi, the "Navel of the Earth", offer development opportunities of various forms of tourism, such as mountain tourism, sightseeing, ecotourism, maritime, cultural, religious as well as others, enhancing the economic life of local society and reducing unemployment which is in high levels. The registration of tourism resources and tourist infrastructure in the region will help us to estimate the current tourist situation. Through primary quality research with semi-structured interviews with representatives of Fokida, we will make useful conclusions on the level of tourism activity, the contribution of special and alternative forms of tourism in the region and the prospects for tourism development.
Ο τουρισμός, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, παγκοσμίως. Τα οφέλη του τουρισμού στην κοινωνικο- οικονομική δομή των περιοχών όπου αναπτύσσεται είναι αναμφισβήτητα, αλλά συχνά συνοδεύονται από αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως όταν η τουριστική ανάπτυξη βασίζεται στο πρότυπο του μαζικού τουρισμού. Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσεται η έννοια των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως μια πιο βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που σέβεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τις ιδιαιτερότητές της και προσφέρει στους επισκέπτες πλούσια ταξιδιωτική εμπειρία. Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σύγχρονη αυτή τάση του τουρισμού, τους λόγους που οδήγησαν στην ανάπτυξή της και τις επιδράσεις που ασκεί στις περιοχές όπου αναπτύσσεται. Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τη συμβολή των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Ο ειδικός και εναλλακτικός τουρισμός μπορούν να συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη της Φωκίδας, λόγω της γεωγραφικής της ιδιομορφίας και των πολιτιστικών πόρων που διαθέτει. Ορεινοί όγκοι που καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας της, πολυσχιδής ακτογραμμή που ξεπερνάει τα ογδόντα χιλιόμετρα, και κυρίως οι Δελφοί, ο «Ομφαλός της Γης», προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης διαφόρων μορφών τουρισμού, όπως ορεινός τουρισμός, περιηγητικός, οικοτουρισμός, θαλάσσιος, πολιτισμικός, θρησκευτικός κ.ά., ενισχύοντας την οικονομική ζωή της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας που διαχρονικά βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στην περιοχή. Η καταγραφή των τουριστικών πόρων και των τουριστικών υποδομών της περιοχής θα μας βοηθήσει στην εκτίμηση της παρούσας τουριστικής κατάστασης. Μέσα από πρωτογενή ποιοτική έρευνα με ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε φορείς της Φωκίδας, θα διεξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο της τουριστικής δραστηριότητας, τη συμβολή των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή και τις περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης.
Περιέχει: πίνακες, γραφήματα, σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φωκίδα
Ειδικές, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:02:45Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
39
150*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.