Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: η διαχείριση της ιστορικής μνήμης υπό το πρίσμα της Μουσειακής Παρουσίασης.Το παράδειγμα της έκθεσης : «7 Μαρτίου 1948, η ολοκλήρωση μιας πορείας» του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Κω.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
World War ΙΙ : the management of historical memory in the light of a Museum Presentation. The case of the exhibition: "March 7, 1948, the completion of a course" as presented by the Historical Folklore Museum of Kos.
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: η διαχείριση της ιστορικής μνήμης υπό το πρίσμα της Μουσειακής Παρουσίασης.Το παράδειγμα της έκθεσης : «7 Μαρτίου 1948, η ολοκλήρωση μιας πορείας» του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Κω.

ΔΙΨΕΛΛΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΠΟΥΛΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΧΑ, ΕΥΧΑΡΙΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην πολιτιστική διαχείριση της ιστορικής μνήμης, μέσα από την παρουσίαση και την ερμηνεία των πολεμικών και ιστορικών γεγονότων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από τα μουσεία. Απτό παράδειγμα αποτέλεσε η έκθεση που φιλοξενείται στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της Κω με τίτλο «7 Μαρτίου 1948, η ολοκλήρωση μιας πορείας». Η συγκεκριμένη έκθεση διαρθρώνεται σε έξι ενότητες και περιλαμβάνει τεκμήρια που αναδεικνύουν τα πολιτικά, στρατιωτικά και διπλωματικά γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανασυνθέτοντας την ιστορική πορεία της Ένωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Παράλληλα, αναζητήθηκαν και διερευνήθηκαν αντίστοιχες περιπτώσεις από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Μέσα από την συγκριτική ανάλυση της μουσειακής προσέγγισης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου διερευνήθηκε με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η λειτουργία και η αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης είναι ικανή να θεμελιώνει ή και να κλονίζει συλλογικές ταυτότητες, να προάγει την εθνική συνοχή και να καλλιεργεί την εθνική συνείδηση των πολιτών αποτρέποντας την επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων. Η ανάλυση των εκθέσεων που επιλέχθηκαν, ως μελέτες περίπτωσης, έγινε με την αξιοποίηση της ανάλυσης SWOT και του καινοτόμου μοντέλου «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» (ΠΔΕΑ). Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων βασίστηκε στη μεθοδολογία των συνεντεύξεων, από τις οποίες προέκυψαν χρήσιμα στοιχεία, που αξιοποιήθηκαν στην ερευνητική διαδικασία. Στα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζονται ορισμένα σημεία στα οποία οι δύο πολιτιστικές δραστηριότητες συγκλίνουν και άλλα στα οποία αποκλίνουν, ενώ επισημαίνεται και ο τρόπος με τον οποίο μέσω αυτών γίνεται η παρουσίαση της «δύσκολης πολιτιστικής κληρονομιάς» που συνδέεται με γεγονότα του παρελθόντος που έχουν σημαδέψει τους ανθρώπους και την πορεία των εθνών.
This thesis focuses on the cultural management of historical memory, through the presentation and interpretation of military and historical events of World War II in the museums. A concrete example was the exhibition hosted at the Historical Folklore Museum of Kos titled "March 7, 1948, the completion of a course". This exhibition is divided into six sections and includes items that highlight the political, military and diplomatic events of WWII reconstructing the history of the Union of the Dodecanese to Greece. At the same time, other cases of similar museum exhibitions were investigated within the wider European area. Through comparative analysis of museum approach of World War II this thesis investigated how and to what extent the operation and utilization of historical memory is able to establish and shakes collective identities, to promote national cohesion and fosters national consciousness civil preventing the recurrence of similar situations. The analysis of the exhibitions that were selected as case studies was conducted by using SWOT analysis and the innovative PDEA model. Furthermore, the collection of primary data was based on the methodology of the interviews, which resulted in useful data for the research process. The conclusions of this research presented some points on which the two cultural activities converge and others where they depart and pointed the way in which through them is the presentation of the "difficult heritage" associated with past events that have marked the people and the progress of nations.
ΣΧΗΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολιτιστική δραστηριότητα, Πολιτισμική διαχείριση, Μοντέλο ΠΔΕΑ, Ιστορική Μνήμη,Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-12T08:04:49Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
137
38*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.