δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΟΜΠΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΤΩΝ 2003 ΕΩΣ 2012
Nobel Prize for Economic Sciences, from 2003 up to the year 2012

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΤΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε έχοντας έναν διττό στόχο: αφενός την παρουσίαση όλων των βραβευθέντων με βραβείο Νόμπελ επί των Οικονομικών Επιστημών, από το έτος 2003 έως και το έτος 2012 και αφετέρου, την πρακτική εφαρμογή όλων των θεωριών που διατυπώθηκαν από τους οικονομολόγους αυτούς, στο πέρασμα των ετών, στις οικονομίες και στις κοινωνίες των κρατών. Η αναζήτηση των πληροφοριών και των στοιχείων στηρίχθηκε στη βιβλιογραφική έρευνα, τόσο στην ελληνική όσο και στην πλούσια ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Με στόχο την αντιπροσωπευτικότερη και αποτελεσματικότερη παρουσίαση και κυρίως επεξήγηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν, η παρούσα μελέτη διακρίθηκε σε πέντε (5) κεφάλαια, καθένα εκ των οποίων έχει την ξεχωριστή του σημαντικότητα στο υπόψιν πόνημα. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το εισαγωγικό τμήμα της υπόψιν εργασίας, με στοιχεία που αφορούν τόσο τον Alfred Nobel, τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην καθιέρωση των βραβείων αυτών για τις μελλοντικές γενιές, όσο και με στοιχεία, αριθμητικά, αναφορικά με όλους τους βραβευθέντες, από το 1968 έως και το 2015. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ξεχωριστά αριθμητικά δεδομένα, ημερομηνίες γέννησης επιτυχόντων, ηλικίες νεότερων και γηραιότερων βραβευθέντων, καθώς επίσης και έπαθλα που απονεμήθηκαν σε γυναίκες επιτυχούσες. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά σε όλα εκείνα τα διαδικαστικά στάδια που αφορούν τα βραβεία Νόμπελ που αποδίδονται στις Οικονομικές Επιστήμες, όπως είναι ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων, αλλά και η συνολική διαδικασία που ακολουθείται. Επίσης, παρουσιάζονται και διάφορα περιστατικά συγκρούσεων και προλήψεων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών ύπαρξης των βραβείων αυτών, ενώ το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την απεικόνιση όλων όσων έλαβαν το υπόψιν Βραβείο, από το έτος 2003 έως και το έτος 2012, στις Οικονομικές Επιστήμες. Στα επόμενα δυο (2) κεφάλαια της μελέτης, στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο δηλαδή, διεξάγεται μια αναλυτική και λεπτομερής παρουσίαση όλων των βραβείων Νόμπελ που απονεμήθηκαν μεταξύ του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος (2003 – 2012). Σε όλα τα έτη αυτά που εξετάζονται στο τρίτο κεφάλαιο, μελετάται ξεχωριστά το ζήτημα για το οποίο βραβεύτηκε ή βραβεύτηκαν, μιας και σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν περισσότερα του ενός άτομα. Αποτυπώνεται το πρόβλημα ή η λειτουργία με την οποία και ασχολήθηκαν οι συγκεκριμένοι ανά έτος οικονομολόγοι, ενώ περιγράφονται και οι σημαντικότεροι παράμετροι που τους οδήγησαν στην απόφασή τους αυτή διαχρονικά, μιας και όλοι όσοι βραβεύτηκαν έφτασαν στο αποτέλεσμα αυτό κατόπιν πολυετούς μελέτης και ενδελεχούς ανάλυσης. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά αποκλειστικά την πρακτική εφαρμογή των ανά έτος θεμάτων βράβευσης με βραβείο Νόμπελ, στις οικονομίες και τις κοινωνίες των κρατών, τόσο στη σημερινή εποχή, όσο και διαχρονικά. Πέραν των βραβεύσεων των οικονομολόγων που μελετώνται είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί και να εξηγηθεί κατά πόσο, όλες αυτές οι αναλύσεις και οι θεωρίες που διατυπώνονται κατά καιρούς, από έγκριτους επιστήμονες, μπορούν να βρουν «χώρο» για εφαρμογή και στον οικονομικό βίο των χωρών και των ευρύτερων κοινωνικών συνόλων. Η μελέτη ολοκληρώνεται με το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, που αποτελεί και τον επίλογο των όσων αναφέρθηκαν συνολικά στην υπόψιν μελέτη.
This study was having a twofold objective: the presentation of all the winning of the Nobel Prize for Economic Sciences, from 2003 up to the year 2012 and, secondly, the practical implementation of all the theories expressed by these economists, the passage the years, the economies and societies of Member. The search for information and data based on literature research, both Greek and foreign bibliography rich. With the aim of more representative and effective presentation and mainly explain the data collected, this study distinguished five (5) chapters, each of which has its unique significance in mind essay. The first chapter is the introduction of work into account, with information concerning both the Alfred Nobel, the man who dedicated his life to establishing the awards for future generations, and with data, figures, referring to all the winners, from 1968 up to 2015. these figures relate to individual figures, successful birth dates, ages younger and older winners, and prizes were awarded to women success. The second chapter is a comprehensive reference to all those procedural steps relating to Nobel prizes attributed in Economics, as is the way of selecting the candidates, but the overall process followed. Also presented and various conflicts facts and superstitions that were created during the years of existence of these awards and the chapter ends with the presentation of all those receiving a relevant Award, from the year 2003 to the year 2012, in Economics. In the next two (2) sections of the study, the third and fourth chapter that is, a comprehensive and detailed presentation of all Nobel prizes awarded performed between the test period (2003-2012). In all these years examined in the third chapter, separately studied the issue for which it was awarded or rewarded, because in some cases there have been several people. Reflected the problem or the function by which the concrete per year economists involved and explained and the most important parameters that led them to that their decision in time, since all those awards came to this result after Multiannual study and thorough analysis. The fourth chapter deals exclusively practicing the Year award issues with Nobel prize, in the economies and societies of Member States, both in the present age, and over time. In addition to the awards economists studied it is very important to reflect and explain whether all these analyzes and theories formulated at times by prestigious scientists, can find "space" for implementation in the economic life of countries and wider social groups. The study concludes with the fifth and last chapter, which is the epilogue of those reported total consideration in the study.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΝΟΜΠΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΤΩΝ 2003 ΕΩΣ 2012

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΡΙΒΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΝΕΡΓΙΑ
ΝΟΜΠΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-12T08:08:39Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
81
9*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.