Waste of electrical and electronic eguipment (WEEE): a modern environmental problem. Sources, effects, management, case study at the Regional Unit of Serres

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ): ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Πηγές, επιπτώσεις, διαχείριση, μελέτη περίπτωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Waste of electrical and electronic eguipment (WEEE): a modern environmental problem. Sources, effects, management, case study at the Regional Unit of Serres

Βελανδάκη, Γιάννα

Τσακιρίδης, Πέτρος
Μαλαμάκης, Απόστολος

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The subject of the diploma thesis is the management of waste electrical and electronic equipment (WEEE) as a modern environmental problem. It has been identified by Community and National legislation as a priority waste stream because of their risk, rapid growth in volume and the significant impact of the production of EEE on the environment. This makes it necessary to separate them from household waste and their specialized treatment. By means of Regulations and Directives such as 2012/19/EC, the EU aims to contribute to sustainable consumption and production through the first priority of preventing the creation of AHHE and in addition to reuse, recycling and other forms of exploitation. The recycling of WEEE is of particular importance not only for the recovery of a high level of raw materials, but also for the management of the hazardous materials contained in most appliances and the saving of resources and energy throughout the lifecycle of EEE in the context of the cyclical economy This paper studies and records through modern Greek and foreign literature review of modern developments in the management of WEEE. The available alternative management tools and systems (CMS) are available and the current situation is analyzed (2017). It focuses on the contribution of the reuse / recycling sector to the economy and employment through the case study in the Regional Unit of Serres. The problems, the environmental and social impacts, as well as the opportunities for the area from the management of WEEE, are reflected. The results show that the WEEE Directive has been successfully implemented in terms of the 4kgr / person target. Recycling / recovery rates are improving compared to previous years, influenced by the crisis experienced by Greece since 2008. However, while waste management is improving, Europe is far from a cyclical economy, as the percentage of EEE not driven to the Alternative management system, at the end of their life cycle or at the end of their use, remains high. A place is left to its users, but a large percentage, it manages outside the Alternative system or is being trafficked in unlawful ways. Education and awareness-raising are pillars for shaping Environmental Consciousness in WEEE management, but the main challenge is to combat illegal transport and ensure that they are collected and properly processed through EU re-use, recycling and recovery infrastructures.
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η διαχείριση των ΑΗΗΕ σαν ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Λόγω της επικινδυνότητάς τους, της ταχείας αύξησης τους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή ΗΗΕ, έχει προσδιοριστεί ως ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας. Αυτό καθιστά αναγκαία τη χωριστή συλλογή τους από τα οικιακά απόβλητα και την εξειδικευμένη επεξεργασία τους. Η ΕΕ με την Οδηγία 2012/19/ΕΚ και την 2011/65/ΕΕ, συμβάλλει στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή μέσω της πρόληψης της δημιουργίας AHHE, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και άλλων μορφών αξιοποίησης τους. Στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, η ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΗΗΕ έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την ανάκτηση ποιοτικών πρώτων υλών, αλλά κυρίως για τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που εμπεριέχουν και την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας σε όλο το κύκλο ζωής τους. H παρούσα εργασία μελετά και καταγράφει μέσα από εκτενή επισκόπηση ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας τις σύγχρονες εξελίξεις, στην διαχείριση των ΑΗΗΕ. Παρουσιάζονται τα εργαλεία και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης(ΣΕΔ) που είναι διαθέσιμα και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση(2017). Επικεντρώνεται, μέσα από τη μελέτη εφαρμογής στην ΠΕ Σερρών, στη συμβολή του τομέα επαναχρησιμοποίησης /ανακύκλωσης στην οικονομία και στην απασχόληση. Αποτυπώνονται τα προβλήματα, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις αλλά και μέσα από καλές πρακτικές, οι ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν για την περιοχή από την διαχείριση ΑΗΗΕ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η οδηγία ΑΗΗΕ έχει εφαρμοστεί με επιτυχία, ως προς το στόχο συλλογής 4kgr/άτομο. Τα ποσοστά ανακύκλωσης/ανάκτησης βελτιώνονται σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, επηρεασμένα παράλληλα από την κρίση που βιώνει η Ελλάδα από το 2008. Ωστόσο, ενώ η διαχείριση των αποβλήτων βελτιώνεται, η Ευρώπη απέχει κατά πολύ από μια κυκλική οικονομία, καθώς το ποσοστό των ΗΗΕ που δεν οδηγούνται στα ΣΕΔ, στο τέλος του κύκλου ζωής ή στο τέλος χρήσης τους, παραμένει ψηλό. Ένα μέρος μένει στους χρήστες, όμως ένα μεγάλο ποσοστό, διαχειρίζεται εκτός των ΣΕΔ ή διακινείται με μη σύννομους τρόπους. Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση, αποτελούν πυλώνες για την διαμόρφωση Περιβαλλοντικής συνείδησης στη διαχείριση ΑΗΗΕ, όμως η κύρια πρόκληση είναι η καταπολέμηση των παράνομων μεταφορών και η διασφάλιση ότι συλλέγονται και υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία μέσα από υποδομές επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης εντός ΕΕ.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Alternative Waste Management, Reuse, Recycling, Environmental Consciousness, Green Point
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Περιβαλλοντική συνείδηση, Πράσινο Σημείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-17
2017-10-12T08:10:03Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
2
179*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.