ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The main purpose of this project is to outline the profile of the tourists who choose the health and therapeutic tourism but also to explore their satisfaction, attitude and opinion about this type of tourism and its benefits. For the research, it was considered as most appropriate to use a semi-structured questionnaire, with a combination of open and closed questions and queries on the Likert five-level scale. The survey ran for a period of forty-five (45) days, which one hundred twenty-five (125) questionnaires were collected, fully completed, editable and exploitable. The sample was random and consists of client-tourists of the Therapeutic Center of Krinides, who completed the questionnaire in person. For the statistical processing and analysis of the questionnaire responses, was used the statistical package of SPSS 21 (Statistical Package for Social Sciences). The main conclusion of this survey is that the most important factor that most affects the satisfaction of tourists is the quality of offered services. The rest followed in the following order: environment and hygiene conditions, plant evaluation, incentives and reasons for the visit, and factor that affects the less is about economic reasons. Finally, according to profiles of those who choose healing tourism, most of them are women, middle aged and income, they visit the thermal centers with large groups or companies and their visits may be short but very often.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι από την μία πλευρά να σκιαγραφήσει το προφίλ των πελατών-τουριστών που επιλέγουν τον ιαματικό-θεραπευτικό τουρισμό και από την άλλη να διερευνήσει την ικανοποίηση, τη στάση και τις απόψεις τους σχετικά με αυτό το είδος τουρισμού και τα οφέλη του. Για την έρευνα, κρίθηκε σκόπιμη η χρησιμοποίηση ενός ημιδομημένου ερωτηματολογίου, με συνδυασμό ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων και ερωτήσεων πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Η έρευνα έτρεξε για ένα διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, όπου συγκεντρώθηκαν εκατόν είκοσι πέντε (125) ερωτηματολόγια, πλήρως συμπληρωμένα, επεξεργάσιμα και αξιοποιήσιμα. Το δείγμα ήταν τυχαίο και αποτελείται από πελάτες-τουρίστες του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων, οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αυτοπροσώπως. Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS 21 (Statistical Package for Social Sciences). Βασικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι ότι ο σημαντικότερος παράγοντας, που επηρεάζει περισσότερο την ικανοποίηση των πελατών-τουριστών, είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Έπονται οι υπόλοιποι με την εξής σειρά: περιβάλλον και συνθήκες υγιεινής, αξιολόγηση των εγκαταστάσεων, κίνητρα και λόγοι επίσκεψης και ο παράγοντας που επηρεάζει-συσχετίζεται λιγότερο με την ικανοποίηση, είναι η οικονομική προσέγγιση. Τέλος, όσον αφορά στο προφίλ όσων επιλέγουν τον ιαματικό τουρισμό, οι περισσότεροι είναι γυναίκες, μεσαίων ηλικιών και εισοδημάτων, επισκέπτονται τα ιαματικά κέντρα με μεγάλες παρέες ή ομάδες και μπορεί οι επισκέψεις τους να είναι σύντομες, όμως γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-12T08:12:20Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
128
18*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.