δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
The organizational culture of the Secondary General Hospital of Corfu

ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

This diploma thesis focuses on the investigation of the organizational culture of the Secondary General Hospital of Corfu. In particular, the purpose of the present study was to identify the existing as well as the desired organizational culture of the employees of the General Hospital of Corfu. . The survey involved 133 workers at the General Hospital of Corfu. In order to study the current and desired organizational culture, the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), based on the theory of the competitive values of Cameron and Quinn, was used. The questionnaire includes six dimensions with four alternative answers that correspond to four types of organizational culture (Clan, Adhocracy, Market, and Hierarchy). The results of the study showed that the existing organizational culture in the General Hospital of Corfu is the Hierarchy Culture at 29.15%. The Market Culture follows with 26.48% while the Clan and Adhocracy cultures recorded 26.03% and 18.34%, respectively. As a desirable culture, 28.19% of the Culture of Hierarchy emerges, 26.61% of the Culture of Clan, 23.22% of the Culture of Adhocracy and 21.9% of the Culture of the Market.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας στο Δευτεροβάθμιο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Ειδικότερα, ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει την υπάρχουσα όσο και την επιθυμητή οργανωσιακή κουλτούρα των εργαζομένων του Γ.Ν. Κέρκυρας. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 133 εργαζόμενοι. Για την μελέτη της τωρινής και της επιθυμητής οργανωσιακής κουλτούρας χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Οργανωσιακής Κουλτούρας (Organizational Culture Assessment Instrument, OCAI), που βασίζεται στην θεωρία του πλαισίου των ανταγωνιστικών αξιών των Cameron & Quinn. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει έξι διαστάσεις με τέσσερεις εναλλακτικές απαντήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερεις τύπους οργανωσιακής κουλτούρας (Οικειότητας, Καινοτομίας, Αγοράς, Ιεραρχίας). Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέγραψαν ότι η υπάρχουσα οργανωσιακή κουλτούρα στο Γ.Ν. Κέρκυρας είναι η Κουλτούρα Ιεραρχίας σε ποσοστό 29,15%. Ακολουθεί η Κουλτούρα Αγοράς σε ποσοστό 26,48% ενώ οι Κουλτούρες Οικειότητας και Καινοτομίας κατέγραψαν ποσοστά 26,03% και 18,34% αντίστοιχα. Ως επιθυμητή κουλτούρα αναδεικνύεται αυτή της Ιεραρχίας σε ποσοστό 28,19%, ακολουθεί η Κουλτούρα Οικειότητας σε ποσοστό 26,61%, η Κουλτούρα Καινοτομίας (23,22%) και, τέλος, η Κουλτούρα Αγοράς με ποσοστό 21,99%.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας στο Δευτεροβάθμιο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Ειδικότερα, ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει την υπάρχουσα όσο και την επιθυμητή οργανωσιακή κουλτούρα των εργαζομένων του Γ.Ν. Κέρκυρας

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Organizational Culture, Public Hospital, Competitive Value Framework, OCAI tool

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:26:58Z
2017-06-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
115
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.