Η σχέση που αναπτύσσουν οι μαθητές με τον εκπαιδευτικό και η συμβολή της στη σχολική τους επίδοση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η σχέση που αναπτύσσουν οι μαθητές με τον εκπαιδευτικό και η συμβολή της στη σχολική τους επίδοση

Τρόμπαντζης, Μιχαήλ

Τζεκάκη, Μαριάννα

Περιέχει: πίνακες.
In this thesis the issue of the influence of the students’ relationship with the teacher on their school performance was investigated. The aim of the research was to identify the main characteristics of the educational relationship between students and teachers, and whether the relationship affects their school performance. The research questions focused on the elements of this relationship, whether there was an interaction between the classroom environment and the educational relationship and whether the students’ school performance was influenced by the educational relationship. A record of the students’ views was composed through questionnaires responding to the relationship they developed with their teacher, while some of the students were also interviewed personally. Then a comparison was made between the answers and the results of the two analyses to see if there was some convergence. Classroom teachers were asked to provide information regarding the grades and the performance of students in order to rank them in good, moderate and not so good, with so as to identify their views on their relationship with the teacher. The basic results show that good and moderate students do not depend on their teacher and do not disagree with him/her, while not so good students compare themselves with the teacher and depend on what he/she will say. The students who took part in the completion of the questionnaire were 75 in total but in the personal interviews took part 4 good students, 4
Στην παρούσα εργασία ερευνήθηκε το ζήτημα της επιρροής της σχέσης των μαθητών με το δάσκαλο στις σχολικές επιδόσεις των εκπαιδευομένων. Ο στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής σχέσης ανάμεσα στους μαθητές και τους δασκάλους και αν η σχέση επηρεάζει τις σχολικές τους επιδόσεις. Τα ερωτήματα αφορούσαν την έρευνα για τα στοιχεία της σχέσης αυτής, το αν υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κλίμα της τάξης και στην εκπαιδευτική σχέση και αν οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών επηρεάζονται από την εκπαιδευτική σχέση. Πραγματοποιήθηκε μια καταγραφή απόψεων σε ερωτηματολόγια που απάντησαν για τη σχέση που αναπτύσσουν με τον εκπαιδευτικό ενώ κάποιοι από τους μαθητές εξετάστηκαν και σε προσωπικές συνεντεύξεις. Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση ανάμεσα στις απαντήσεις και στα αποτελέσματα των δυο αναλύσεων με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια σύγκλιση. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων να παρέχουν σχετικά με τους βαθμούς και τις επιδόσεις των μαθητών ώστε να καταταγούν σε καλούς, μέτριους και όχι τόσο καλούς με σκοπό να προσδιοριστούν οι απόψεις τους σχετικά με τη σχέση τους με τον εκπαιδευτικό. Τα βασικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καλοί και οι μέτριοι σε σχολικές επιδόσεις μαθητές δεν εξαρτώνται από τον εκπαιδευτικό και δεν διαφωνούν μαζί του ενώ οι όχι τόσο καλοί μαθητές έρχονται σε σύγκριση μαζί του και εξαρτώνται από αυτά που θα πει. Οι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν 75 στο σύνολο ενώ στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 4 καλοί μαθητές, 4 μέτριοι και 4 όχι τόσο καλοί, 12 στο σύνολο.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Σχέση εκπαιδευτικού μαθητή

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:28:01Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
2
98*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.