Μία επιστημολογική προσέγγιση εννοιών της Μαθηματικής Ανάλυσης. Οι περιπτώσεις των εννοιών "σημείο επαφής", "λειότητα" και "παράγωγος". Η χρήση και η συμβολή του εκπαιδευτικού λογισμικού στην κατανόηση και εμπέδωση των παραπάνω εννοιών κατά τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
On an epistemological approach of concepts in Mathematical Analysis. The cases of concepts "contact point" , "smoothness" and "derivative". The use and contribution of educational software in understanding and consolidation of above concepts during the transition from secondary to higher education
Μία επιστημολογική προσέγγιση εννοιών της Μαθηματικής Ανάλυσης. Οι περιπτώσεις των εννοιών "σημείο επαφής", "λειότητα" και "παράγωγος". Η χρήση και η συμβολή του εκπαιδευτικού λογισμικού στην κατανόηση και εμπέδωση των παραπάνω εννοιών κατά τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Γιαννακουδάκη, Αγγελική

Αυγερινός, Ευγένιος
Βλάμος, Παναγιώτης

Περιέχει:Σχήματα,Γραφικές Παραστάσεις,Πίνακες,Ραβδογράμματα,Διαγράμματα
Στο θεωρητικό μέρος αυτής της εργασίας αποδεικνύεται, ότι οι τομείς της διδακτικής και της επιστημολογίας είναι αλληλένδετοι σε όλες τις μεταβλητές που αφορούν την μάθηση. Ο ένας τροφοδοτεί τον άλλο και διαφωτίζονται αμοιβαία. Η διδακτική των μαθηματικών, επεξεργάζεται τα επιστημολογικά μαθηματικά μοντέλα της γνώσης, για να μελετήσει διδακτικά φαινόμενα, μετατρέποντας έτσι το παιδαγωγικό πρόβλημα σε επιστημολογικό-διδακτικό. Μέσα από τις εφαρμογές για την παράγωγο, τη λειότητα και το σημείο επαφής, αναλύεται, η ανάγκη ενσωμάτωσης των εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη σύγχρονη διδακτική των μαθηματικών. Η έρευνα που έγινε σε μαθητές της Γ Λυκείου εξετάζει πως η κατανόηση του ορισμού της παραγώγου συνδέεται με την αναγνώριση της έννοιας στα διάφορα συστήματα αναπαράστασης.
In the theoretical part of this assignment, it is proven that the sectors of didactics and epistemology are interrelated in all variables that concern education. Each one supplies the other one and they get enlightened equally. The didactic of mathematics, processes mathematical models of knowledge to study didactic phenomena, thus, converting the pedagogical problem to a scientific didactic. It is analyzed through the applications for the derivative, smoothness and contact point, the need to integrate digital technology tools for the modern teaching of mathematics. The study done on high school seniors, examines that the understanding of the definition of the derivative connects with the recognition of the concept on the different representation systems along with the solution of the problem.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επιστημολογία
Εννοιολογική κατανόηση
Παράγωγος
Epistemology
Τεχνολογία-Technology
Technology
Derivative
Λειότητα
Contact point
Σημείο Επαφή
Smoothness
Conceptul understanding

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-12T08:35:21Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
125
6*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.