Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην πόλη της Χαλκίδας και στις γύρω περιοχές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Specific and alternative forms of tourism in Chalkida and in the near region
Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην πόλη της Χαλκίδας και στις γύρω περιοχές

Ουρλιάκης, Αντώνης

Τριβέλλας, Παναγιώτης
Στογιαννίδου, Μαριάνθη

Περιέχονται πίνακες, ερωτηματολόγια, διαγράμματα και εικόνες
The purpose of this study was to present and record an action plan aimed at highlighting Chalkida and the surrounding areas as destinations of alternative and quality tourism. The research approach was through the multidisciplinary research method. More analytically, the following research methods were used to collect the data. More specifically, this research was done with the collection of data from the Internet, as well as from the Municipality of Halkida and the Portal of the Hellenic Republic, and 50 questionnaires were distributed to a sample of visitors to hotels in Chalkida and its surrounding areas. Finally, seven interviews were conducted in two subgroups. One subgroup consists of 3 employees in the Region, the Municipality of Chalkida and the Chamber. At the same time, 4 interviews were held with professionals in the region. The main conclusions of the study are that Chalkida and the surrounding areas have the resources they need to be able to develop as a destination for quality and alternative tourism. The city of Chalkida can become a destination for citybreak tourism while the surrounding areas as a destination for alternative tourism with emphasis on mountain tourism, sea tourism and other forms of alternative tourism.
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η παρουσίαση και η καταγραφή ενός σχεδίου δράσεων που έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη της Χαλκίδας και των γύρω περιοχών ως προορισμούς εναλλακτικού και ποιοτικού τουρισμού. Η ερευνητική προσέγγιση έγινε μέσω της πολυμεθοδικής ερευνητικής μεθόδου. Πιο αναλυτικά, για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές μέθοδοι. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα έγινε με τη συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο όπως και από τον Δήμο Χαλκίδας καθώς και από το portal του ΕΑΠ, ενώ έγινε διανομή 50 ερωτηματολογίων σε δείγμα επισκεπτών σε ξενοδοχεία της Χαλκίδας και των γύρων περιοχών της. Τέλος, έγιναν 7 συνεντεύξεις σε δύο υποομάδες. Η μία υποομάδα αποτελείται από 3 εργαζόμενους στην Περιφέρεια, τον Δήμο Χαλκίδας και το Επιμελητήριο. Συγχρόνως, έγιναν 4 συνεντεύξεις σε επαγγελματίες της περιοχής. Τα βασικότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι το ότι η Χαλκίδα και οι γύρω περιοχές έχουν τους πόρους που χρειάζονται για να μπορέσουν να αναπτυχθούν ως προορισμός ποιοτικού και εναλλακτικού τουρισμού. Η μεν πόλη της Χαλκίδας μπορεί να αναδειχθεί ως ένας προορισμός για citybreak τουρισμό ενώ οι γύρω περιοχές ως προορισμός εναλλακτικού τουρισμού με έμφαση στον τουρισμό βουνού, στον θαλάσσιο τουρισμό και σε άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Χαλκίδα
τουρισμός Σαββατοκύριακου
εναλλακτικός τουρισμός
Εύβοια
citybreak

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-12T08:41:20Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

34
1
128*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.