"Rudness as a form of Art". Its characteristics, its symbolism, and its social dynamic.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
«Η Τέχνη της Αναίδειας». Τα χαρακτηριστικά, οι συμβολισμοί και η κοινωνική δυναμική της.
"Rudness as a form of Art". Its characteristics, its symbolism, and its social dynamic.

Σαρματζή, Τερέζα

Χαρίτος, Δημήτριος
Μουζακιώτου, Στυλιανή

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας. Η συλλογή των δεδομένων μας πραγματοποιήθηκε μέσα από την μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και την αναζήτηση μας στο διαδίκτυο για την συγκέντρωση των αντιπροσωπευτικών έργων των καλλιτεχνών εκείνων οι οποίοι απέδωσαν στα έργα τους έναν πρωτοφανή ρεαλισμό. Αυτός ο ρεαλισμός από πολλούς θεωρήθηκε αναιδής, άσχημος και προκλητικός πέραν του δέοντος. Το ενδιαφέρον της ερευνήτριας για το συγκεκριμένο θέμα προήλθε από την ανάγκη της να κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο οι καλλιτέχνες απέδωσαν στα έργα τους αυτόν τον άκριτο ρεαλισμό. Μελετώντας την ζωή και κατ επέκταση το έργο τους, της έγινε σαφές ότι οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες ήταν δημιουργοί σε εποχές που η ανισότητα, η σκληρότητα και η αδικία ήταν εμφανείς. Πως είναι δυνατόν ένας πόλεμος να θερίζει την Ευρώπη και ο καλλιτέχνης να απεικονίζει την σκληρή πραγματικότητα του με «απαλά» χρώματα; Ακόμη και σήμερα πολλοί καλλιτέχνες επιλέγουν να δουν τον κόσμο μας από την σκληρή σκοπιά κι έτσι τα έργα τους αυτό αποτυπώνουν. Στην παρούσα μελέτη ο αναγνώστης μπορεί να λάβει γνώση για τα καλλιτεχνικά κινήματα και τα ρεύματα του 20ου αιώνα και τους καλλιτέχνες που έδρασαν μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Η μελέτη μας συνεισφέρει στην επιστήμη ένα πόνημα στο οποίο συγκεντρώνονται οι έννοιες και οι εκφραστές των, σε αυτό που ονομάζεται «Αναίδεια στην Τέχνη». Στο 1ο Κεφάλαιο της παρούσης μελέτης, αναφερόμαστε στους ορισμούς της τέχνης. Αναλύουμε τι σημαίνει ομορφιά και τι ασχήμια στην τέχνη και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την ομορφιά της ασχήμιας στην τέχνη. Στο 2ο Κεφάλαιο γίνονται αναλυτικές αναφορές σχετικά με το τι αποκαλούμε πρόκληση και τι αναίδεια στην τέχνη. Αναφερόμαστε επίσης στο Κίνημα της Πρωτοπορίας, στην Ομάδα των 20, στο κίνημα της Νέας Αντικειμενικότητας, στην Εκφυλισμένη Τέχνη, στην καρικατούρα, στο γκροτέσκο στοιχείο στον τρόμο και στην αναίδεια της τέχνης στην γλυπτική. Ακολουθεί το 3ο Κεφάλαιο όπου αναλύονται τα καλλιτεχνικά εκείνα ρεύματα του 20ου αιώνα, τα οποία ως επί τω πλείστον κατηγορούνται για την ασχήμια της τέχνης τους. Αυτά είναι ο εξπρεσιονισμός, ο φουτουρισμός, ο ντανταϊσμός, ο σουρεαλισμός και ο υπερσουρεαλισμός, το Μπάου Χάουζ και τέλος το ΛΕΦ. Στο Κεφάλαιο 4, γίνεται εκτενής αναφορά στη ζωή και στο έργο των κυριότερων καλλιτεχνών οι οποίοι στα έργα τους εκφράζονται με ωμό τρόπο: Quinten Massijs, James Sindney Eduard Ensor, Wilhelm Heintich Otto Dix, Georg Ehrenfried Grob, Salvador Felip Jacint Dali Domenech, Fernado Botero, Selth Alverson και John Currin. Η μελέτη ολοκληρώνεται με το 5ο Κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην τέχνη η οποία είναι προκλητική ή βλάσφημη για κάποιους και έτσι αποκαθηλώνεται. Ακόμη γίνεται μνεία στην αναιδή τέχνη η οποία χρησιμοποιείται ως πολιτική πράξη. Το κεφάλαιο κλείνει με την συλλογή κάποιων απόψεων καλλιτεχνών σχετικά με το τι είναι άσχημο ή προκλητικό στην τέχνη.
Περιέχει: εικόνες
This study was conducted through bibliographic research. The collection of our data took place through the study of international literature and our search on the Internet for the collection of the representative works of the artists who gave their works an unprecedented realism. This realism by many was considered to be cowardly, ugly, and provocative beyond reason. The researcher's interest in the subject came from her need to understand the reason why artists attributed to this work this unrealistic realism. Studying life and, by extension, their work, it became clear to them that these artists were creators in times when inequality, cruelty and injustice were evident. How is it possible for a war to reap Europe and the artist to portray his tough reality with "soft" colors? Even today, many artists choose to see our world from the harsh point of view, and so their works illustrate it. In the present study the reader can get acquainted with the artistic movements and currents of the 20th century and the artists who acted within these frameworks. Our study contributes to science a work in which its concepts and expressions are concentrated, to what is called "art craft". The 1st Chapter of this study refers to the definitions of art, analyzes what beauty and what ugly means in art and tries to understand the beauty of ugliness in art. In Chapter 2 detailed analyses are made about what we call "provocative and rude in art". We also refer to the New Age Movement, the Norwich 20 Group, the New Objectivity Movement, the Degenerate Art movement, the caricature, the grotesque and the terror elements in art, and the rudeness of art in sculpture. Chapter 3 analyzes the 20th-century artistic movements that are mostly accused of their artistic ugliness. These are the Expressionism, the Futurism, the Dadaism, the Surrealism and Hyperrealism, Bauhaus and finally the LEF movement. In Chapter 4, there are extensive references to the lives and works of the artists who bluntly expressed themselves through their works: Quinten Massijs, James Sidney Eduard Ensor, Wilhelm Heinrich Otto Dix, Georg Ehrenfried Grob, Salvador Felip Jacint Dali Domenech, Fernando Botero, Seth Alverson and John Currin. The study concludes with the 5th Chapter and refers to art which is provocative or blasphemous for some and is thus deposed. A reference is also made to the rudeness of art, which is used as a political act. The chapter closes by collecting some views of artists about what is ugly or provocative in art.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τέχνη / Art
Γκροτέσκο / Grotesque
Αναίδεια
Ομορφιά / Βeauty
Υπερρεαλισμός / Surrealism

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:43:41Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
49
107*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.