Συστήματα αξιολόγησης της Εκπαίδευσης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκριτική μελέτη ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συστήματα αξιολόγησης της Εκπαίδευσης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκριτική μελέτη ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Πιπερίδου, Ελένη

Κατσής, Αθανάσιος
Σοφιανοπούλου, Χρύσα

Το ζήτημα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης αποτελεί ένα καίριο ζήτημα στα εκπαιδευτικά δεδομένα. Οι ραγδαίες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό έχουν επηρεάσει τον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς προβάλλουν συνεχώς ολοένα και πιο επιτακτικά το αίτημα για καλύτερη ποιότητα στην εκπαίδευση. Εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί έχουν συμπεριλάβει στους προγραμματισμούς έρευνας και αναζητήσεων τα θέματα που συνδέονται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θεσμών και του εκπαιδευτικού έργου. Άλλωστε το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θεσμών και του εκπαιδευτικού έργου είναι συνδεδεμένο με πολλά προβλήματα εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων σε διάφορες χώρες. Εκτός των άλλων, είναι σημαντικό γιατί καθορίζει σημαντικές λειτουργίες του σχολικού συστήματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των συστημάτων αξιολόγησης τριών ευρωπαϊκών χωρών (με διαφορετικό ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο), της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας, ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ο στόχος της συγκριτικής αξιολόγησης είναι να αναδειχθούν οι διαφορές και οι τάσεις σύγκλισης των αξιολογικών συστημάτων των χωρών. Μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε η ανάλυση περιεχομένου και ως κατηγορίες ανάλυσης ορίστηκαν οι φορείς αξιολόγησης και οι ρόλοι τους, οι μέθοδοι, τα μέσα και τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται, η συχνότητα και οι συνέπειες της αξιολόγησης, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας θα συμβάλλει στη διατύπωση προτάσεων εφαρμόσιμων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό την αναβάθμιση του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του ελληνικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
The issue of teacher assessment and evaluation is a key point in the educational system. The rapid economic, social and technological changes, over the last decades, have influenced the field of education, as they increasingly urge the demand for better quality in educational process. National and international organizations have included in their research programmes the issues that are related to the evaluation of educational institutions and teacher’s performance. Moreover, the issue of the evaluation of educational institutions and teacher’s performance is connected with a lot of problems of educational changes and reforms in different countries. Among other things, teacher evaluation is important because it determines important functions of the school system. The purpose of this study is to examine teacher assessment and evaluation systems of three European counties (with different historical, social, economic and cultural background), France, Germany and Greece. The aim of comparative evaluation is to highlight the convergence and divergence tendencies concerning teacher evaluation in the three European countries mentioned above. The methodological tool of this study was the content analysis and as categories of analysis were defined the assessment bodies and their role, the methods, the means and the criteria used during the evaluation procedure, the frequency and the consequences regarding teacher assessment and evaluation. The results of this study will contribute to the formulation of proposals applicable to the Greek educational system with the aim of upgrading the teacher evaluation system of the Greek educational environment.
Περιέχει πίνακες, εικόνες και διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

εσωτερική αξιολόγηση
εκπαιδευτική αξιολόγηση
αξιολόγηση εκπαιδευτικών
teacher evaluation
educational assessment
internal evaluation

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:53:08Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
92
153*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.