«Η επικοινωνιακή στρατηγική ενός πολιτιστικού οργανισμού. Η μελέτη περίπτωσης του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
"The communication strategy of a cultural organization. The case study of the Byzantine Museum of Ioannina "
«Η επικοινωνιακή στρατηγική ενός πολιτιστικού οργανισμού. Η μελέτη περίπτωσης του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων»

ΚΟΥΤΣΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΙΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΥΝΗΣ, ΘΕΟΚΛΗΣ–ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προτεραιότητα των μουσείων αποτελεί η επικοινωνία τους με το κοινό. Τα μουσεία ως ζωντανά κύτταρα πολιτισμού και επικοινωνίας απευθύνονται στους ανθρώπους τους οποίους καλούν να τα επισκεφτούν, προσφέροντάς τους πολλές και ξεχωριστές εμπειρίες. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τα μουσεία κρύβουν έναν ολόκληρο κόσμο γνώσεων, σχέσεων, νοημάτων και ψυχαγωγίας αποτελώντας σημαντικούς οργανισμούς της κοινωνίας που συνεισφέρουν στην επιμόρφωση και την εξέλιξή της. Τα μουσεία έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν προσεκτικά σχεδιασμένες στρατηγικές επικοινωνίας – ώστε να υπάρχει μια ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό τους αλλά και ένας επαναπροσδιορισμός των σχέσεών τους. Η παρούσα μελέτη αφού προσεγγίσει θεωρητικά τον όρο της μουσειακής επικοινωνίας και της επικοινωνιακής στρατηγικής θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι πρακτικές αυτές από έναν πολιτιστικό οργανισμό που στην περίπτωσή μας είναι το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων. Μέσω ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων επιχειρείται η διερεύνηση και ανάλυση της επικοινωνιακής στρατηγικής που ακολουθεί το ΒΜΙ. Επίσης, εξετάζονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του μουσείου, αξιολογούνται οι υφιστάμενες τακτικές και προτείνονται εναλλακτικές τακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της επικοινωνίας του.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
ABSTRACT The priority of museums is to communicate with the public. Museums as living cells of culture and communication appeal to the people they call to visit, offering them many and unique experiences. It is no exaggeration to say that museums conceal a whole world of knowledge, relationships, meanings and entertainment as important organizations of society that contribute to its training and development. The museums have begun to implement carefully designed communication strategies - to have a meaningful communication with their audiences and a redefinition of their relationships. The present study, after the theoretical approach to the term of museum communication and communication strategy, will examine the way in which these practices are applied by a cultural organization which in our case is the Byzantine Museum of Ioannina. Quantitative and qualitative methods attempt to investigate and analyze the communication strategy followed by BMI. It also examines the strengths and weaknesses of the museum's internal and external environment, evaluates existing tactics and suggests alternative tactics that could be applied to improve its communication.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Λέξεις Κλειδιά • Πολιτισμός • Μουσείο • Επικοινωνία • Επικοινωνιακή Στρατηγική • Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων
Keywords • Civilization • Museum • Communication • Communication Strategy • Byzantine Museum of Ioannina

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T09:36:50Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

135
03
18*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.