Η Τέχνη στην υπηρεσία του σύγχρονου management

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Arts in contemporary management
Η Τέχνη στην υπηρεσία του σύγχρονου management

Χαραλαμποπούλου, Αικατερίνη

Κεντερελίδου, Κλειώ
Πανόπουλος, Αναστάσιος
Γκαντζιάς, Γεώργιος

Eικόνες
Στη συγκεκριμένη μελέτη αναλύουμε από θεωρητική, αλλά και ερευνητική πλευρά το θέμα του management σε σχέση με την Τέχνη στο σύγχρονο περιβάλλον. Η εργασία περιλαμβάνει μελέτη περίπτωσης για το management και την τέχνη στον Πολιτιστικό Οργανισμό «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών» του Ιδρύματος Ωνάση. Επιχειρείται η διερεύνηση μεθόδων ενίσχυσης της αποδοτικότητας του εργαζόμενου με την αρωγή της τέχνης. Οι σύγχρονες πολιτιστικές δραστηριότητες επιφέρουν ανάπτυξη στις ατομικές και εργασιακές επιδόσεις και οδηγούν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Εξετάζονται οι προοπτικές εξέλιξης του management ως εργαλείο εξεύρεσης εφικτών απαντήσεων στα αδιέξοδα και διλήμματα της εποχής. Οι επιλογές και αποφάσεις που καλείται να λάβει ένας ηγέτης απαιτούν βαθιά γνώση της διαχείρισης, λειτουργίας και οργάνωσης μιας μονάδας στο εσωτερικό της, αλλά και στο εξωτερικό της πεδίο στην ευρύτερη αγορά που δραστηριοποιείται. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την επιτυχία του έργου του έχει η ικανότητά του να μετουσιώνει το όραμα, τις αξίες και τους στόχους του φορέα που υπηρετεί στο εργασιακό τοπίο στην καθημερινότητα, καθώς και στις επιδιώξεις του συνόλου των εργαζομένων που εποπτεύει. Ιδιαίτερα, η εκπαίδευση, η υποκίνηση και η παρότρυνσή τους δύνανται να επιτευχθούν αποτελεσματικά με την ενεργό συμμετοχή τους σε διαδραστικές πολιτιστικές δράσεις στα πλαίσια της επιμόρφωσής τους αλλά και της ψυχαγωγίας τους. Η δυνατότητα διαρκούς επιμόρφωσης οδηγεί στη διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα των εργαζομένων, στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους και στην ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων. Η τέχνη δίνει τη δυνατότητα επανακαθορισμού και επαναξιολόγησης της συμπεριφοράς του προσωπικού ενός οργανισμού. Η σύγχρονη επικοινωνιακή στρατηγική, που απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες κοινού, επιδιώκει τον σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων με στόχο την ανάπτυξη της παρατήρησης, της αυτοσυγκέντρωσης, των δεξιοτήτων, της απορρόφησης πληροφοριών, της ανακάλυψης, της περιπέτειας και του παιχνιδιού.
In this paper we analyze from a theoretical and research side the issue of management and of the historical development of and prospects to ally Art in the Modern Environment. The research includes case study regarding management and art in the Cultural Organization of Onassis Cultural Centre. It is attempted to explore ways of enhancing the worker's efficiency with the help of Art. Modern cultural activities bring development to individual and work goals and lead to improved business results. The prospects for management evolution are being considered as a tool for finding feasible answers to the deadlocks and dilemmas of the era. The choices and decisions that a leader needs to take requires a profound knowledge of the management, operation and organization of a unit inside and outside the field in the wider market it operates. Particular weight for the success of his work is his ability to transplant the vision, values and goals of the body that he serves in the working landscape into everyday life as well as the aspirations of all the employees he supervises. In particular, their education, encouragement and motivation can be effectively achieved by actively participating in interactive cultural actions, as part of their training as well as their entertainment. The ability to constantly train leads to the widening of employees' intellectual horizons, the promotion of their abilities and the strengthening of relations between them. Art makes it possible to redefine and re-evaluate. Modern communication strategy, addressed to different groups of audience, seeks to plan actions aimed at developing observation, self-concentration skills, information absorption, discovery, adventure and gameplay.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

οργανωσιακή κουλτούρα
επιχειρηματική αποτελεσματικότητα
εργασιακή αποδοτικότητα
πολιτιστική επικοινωνία
τέχνες
σύγχρονο management

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13T05:56:14Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
48
94*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.