Η οργάνωση και η διαχείριση ενός golf resort στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The management and the marketing of a golf resort in Greece
Η οργάνωση και η διαχείριση ενός golf resort στην Ελλάδα

Τζίτζικας, Κωνσταντίνος

Κυριακάκη, Άννα
Βλάμη, Αιμιλία

Golf resorts are compound luxury hotel facilities offering their clients the enjoyment of playing golf into their grounds. They aim to attract clients mainly from the global community of people whose personal hobby is the game of golf. Consequently, the construction, the smooth operation and the conservation of the golf course that operates within their premises are vital for the overall function of the golf resorts. But what are the management and marketing features of a golf resort? In what manner the construction and the function of a golf resort comes in some cases in conflict with the principles of sustainable golf tourism development? How does the manager of the golf course cooperate with the golf resort administration? Which are the particularities of a golf resort construction and operation in Greece? What are the estimates for the future of the golf sport, of the golf tourism and the golf resorts in Greece? Epigraphically, the main points of this paper are: the operation of golf resorts. Golf resorts and the sustainable golf tourism development. Management and marketing of a golf resort. Organizational charts. The sine qua non function role of a golf course within a golf resort. The case of entrusting the golf course management of a golf resort to specialized resort golf companies. The particularities in the construction and function of a golf resort in Greece. The prospects of further development of golf resorts in Greece. In addition to extensive bibliographic references, interviews that have been carried out with golf course managers of the golf resorts operating in Greece, information was obtained from secondary sources. Keywords : Golf, golf tourism, golf resort,sustainability
Τα golf resorts είναι σύνθετες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις πολυτελείας, οι οποίες προσφέρουν προς τους πελάτες τους το προϊόν της απόλαυσης του παιχνιδιού του γκολφ εντός των εγκαταστάσεων τους. Στοχεύουν στην προσέλκυση πελατών κυρίως από την παγκόσμια κοινότητα των ανθρώπων που έχουν ως προσωπικό τους χόμπι το άθλημα του γκολφ. Κατά συνέπεια, η κατασκευή, η εύρυθμη λειτουργία, αλλά και η συντήρηση του γηπέδου γκολφ που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων τους είναι ζωτικής σημασίας για την συνολική λειτουργία των golf resorts. Ποιά όμως είναι τα χαρακτηριστικά του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ ενός golf resort; Με ποιο τρόπο η κατασκευή και η λειτουργία ενός golf resort έρχεται σε ορισμένες περιπτώσεις σε σύγκρουση με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού γκολφ; Πώς συνεργάζεται ο μάνατζερ του γκολφ γηπέδου με την διοίκηση του golf resort; Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες κατασκευής και λειτουργίας ενός golf resort στον ελληνικό χώρο; Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το μέλλον του αθλήματος του γκολφ, του τουρισμού γκολφ και των golf resorts στην Ελλάδα; Επιγραμματικώς τα σημαντικότερα σημεία της παρούσας εργασίας που θίχτηκαν είναι τα εξής : Η λειτουργία των golf resorts. Golf resort και αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού γκολφ. Το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ ενός golf resort. Οργανογράμματα διοίκησης. Ο sine qua non ρόλος της λειτουργίας του γκολφ γηπέδου (golf course) εντός ενός golf resort. H περίπτωση της ανάθεσης του μάνατζμεντ του γκολφ γηπέδου του golf resort σε εξειδικευμένες εταιρίες μάνατζμεντ γηπέδων γκολφ. Οι ιδιαιτερότητες στη κατασκευή και στη λειτουργία ενός golf resort στην Ελλάδα. Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των golf resorts στην Ελλάδα. Εκτός από τις εκτεταμένες βιβλιογραφικές αναφορές, τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με υπεύθυνους μάνατζμεντ των γκολφ γηπέδων των golf resorts που λειτουργούν στην Ελλάδα, αντλήθηκαν επίσης πληροφορίες και από δευτερογενείς πηγές. Λέξεις - Κλειδιά : Γκολφ, τουρισμός γκολφ, αειφόρος ανάπτυξη.
διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τουρισμός γκολφ
γκολφ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13T05:57:07Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
1
125*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.