The factors that increase the conversion efficiency of human capital to fundamental ability in a banking institution.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
The factors that increase the conversion efficiency of human capital to fundamental ability in a banking institution.

ΣΤΑΜΑΤΕΛΗ, ΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Summary In today's competitive environment, with the rapid developments and the global economic turmoil, all businesses and organizations wish to distinguish themselves and to stand out from their competitors and particularly in the banking sector, which is being constantly challenged. At the same time, more and more people converge on the point of view, that in such a strong and critical business-banking environment, the lead will come through human capital. This is considered to be the most important against all other funds, thus emphasizing the important strategic role of human resources management in the overall administration. The objective of this essay is the reference of the factors that improve human resources, as well as ways of managing it, in order to create a source of rare and fundamental skills. To be determined whether the banks' administrations are geared towards the existence or non-existence of 'good' practices for the above purposes. It examines the existing bibliography, refers to basic definitions, concepts and theories of the human resources and fundamental competencies management and distinguishes the factors, which in their own importance, each separately contributes to the creation of a competitive advantage. It justifies the reason why human resources is a source of creation of fundamental - unique capabilities, especially in the provision of services where banking institutions belong. How the management of human resources is done in the majority of banks operating in the country, is determined through a primary survey addressed to branch and central banking executives of three cooperative banks, four commercial banks and the Bank of Greece. With the results of the survey, we conclude that the practices adopted by administrations confirm the fact that they highlight their human capital in its majority, in order for it to be a source of unique fundamental abilities to distinguish themselves from the competition. In conclusion, the finds of the survey are presented in detail and management practices are proposed to improve human resources, for its further contribution to fundamental competencies, where competitors are hardly able to replicate.
Περίληψη Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον με τις ραγδαίες εξελίξεις και την παγκόσμια οικονομική αναταραχή, όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί επιθυμούν να διακριθούν και να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους και ιδιαιτέρως στο τραπεζικό κλάδο ο οποίος βάλλεται συνεχώς. Ταυτόχρονα ολοένα και περισσότεροι συγκλίνουν στην άποψη ότι μέσα σε ένα τόσο έντονο και κρίσιμο επιχειρησιακό-τραπεζικό περιβάλλον το προβάδισμα θα επέλθει μέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου. Έτσι θεωρείται, το σημαντικότερο έναντι όλων των υπολοίπων κεφαλαίων, τονίζοντας κατά αυτό τον τρόπο τον σπουδαίο στρατηγικό ρόλο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στη συνολική διοίκηση. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά στους παράγοντες που βελτιώνουν το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στους τρόπους διαχείρισης του, προκειμένου να γίνει πηγή δημιουργίας σπάνιων και θεμελιωδών ικανοτήτων. Να διαπιστωθεί εάν οι διοικήσεις των τραπεζών προσανατολίζονται στην ύπαρξη ή μη, «καλών» πρακτικών, με σκοπό τα παραπάνω. Μελετά την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, αναφέρεται σε βασικούς ορισμούς, έννοιες και θεωρίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και θεμελιωδών ικανοτήτων και διακρίνονται οι παράγοντες που με τη δική τους βαρύνουσα σημασία ο κάθε ένας ξεχωριστά συντελεί στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πηγή δημιουργίας θεμελιωδών – μοναδικών ικανοτήτων και ιδιαίτερα στην παροχή υπηρεσιών όπου υπάγονται τα τραπεζικά ιδρύματα. Διαπιστώνεται ο τρόπος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην πλειοψηφία των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μέσω πρωτογενούς έρευνας που απευθύνεται σε τραπεζικά στελέχη καταστημάτων και κεντρικών διοικήσεων τριών συνεταιριστικών τραπεζών, τεσσάρων εμπορικών καθώς και στη Τράπεζα της Ελλάδος. Με τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνουμε ότι, οι πρακτικές που υιοθετούνται από πλευράς των διοικήσεων, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι, αναδεικνύουν το ανθρώπινο κεφάλαιο τους στην πλειονότητα του, με σκοπό αυτό, να αποτελέσει πηγή μοναδικών θεμελιωδών ικανοτήτων ώστε να διακριθούν έναντι του ανταγωνισμού. Κλείνοντας, παρουσιάζονται αναλυτικά τα συμπεράσματα της έρευνας και προτείνονται πρακτικές διαχείρισης προς βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, για την περαιτέρω συμβολή του σε θεμελιώδεις ικανότητες, όπου οι ανταγωνιστές δύσκολα μπορούν να αντιγράψουν.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Human Resource Management
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-13T05:59:07Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
17
87*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.