Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης και διαμόρφωσης μιας πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιφέρεια, σε περίοδο οικονομικής κρίσης Μελέτη περίπτωσης: Η πολιτιστική δραστηριότητα στο Ηράκλειο Κρήτης «Πηνελόπη Gandhi»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Development and formation strategic planning of cultural activity in the periphery, through a recession period Case study: The cultural activity in Iraklion Crete «Penelope Gandhi»
Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης και διαμόρφωσης μιας πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιφέρεια, σε περίοδο οικονομικής κρίσης Μελέτη περίπτωσης: Η πολιτιστική δραστηριότητα στο Ηράκλειο Κρήτης «Πηνελόπη Gandhi»

Τσίχλα, Λουκία

Τσακηρίδη, Όλγα
Φιλολία, Αργυρώ
Γκαντζιάς, Γεώργιος

Cultural activities are an expression of collective consciousness and effort to revive various local customs. It can be a guide, a factor of prosperity and sustainable development, a repository of knowledge and a symbol of stability. Cultural activity reproduces various historical and traditional events aimed at removing citizens from the daily problems they face with social cohesion and social cohesion. The reproduction of local knowledge. Given the current economic crisis in all Member States, the realization of these events with the help of strategical planning, creates jobs and increases the local economy, especially in country towns, that, because of their isolated location from the capital, have less development opportunities.
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν έκφραση συλλογικής συνείδησης και προσπάθειας αναβίωσης τοπικών εθίμων. Μπορεί να αποτελέσουν οδηγό, παράγοντα ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης, αποθετήριο γνώσης και σύμβολο σταθερότητας. Είναι επίσης αυτή η πολιτιστική κληρονομιά, που επιτρέπει να κατανοήσει κανείς καλύτερα την τοπική του ταυτότητα ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική συνοχή κατά τη διάρκεια μιας τόσο ταχείας κοινωνικοοικονομικής αλλαγής. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αναπαράγουν διάφορα ιστορικά και παραδοσιακά γεγονότα, με σκοπό την απομάκρυνση των πολιτών από τα καθημερινά προβλήματα με την αναπαραγωγή της τοπικής γνώσης. Δεδομένης όμως της σημερινής οικονομικής κρίσης που περνούν όλα τα κράτη, η πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων, με τη βοήθεια του σωστού στρατηγικού σχεδιασμού, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αύξηση της τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα στις πόλεις της περιφέρειας, που λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφικής τους θέσης από την πρωτεύουσα έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Περιέχει : εικόνες, πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πηνελόπη Gandhi
Cultural activities
Πολιτιστικές δραστηριότητες
Οικονομική κρίση
Heraklion
Ηράκλειο
Penelope Gandhi
Strategical planning
Country
Στρατηγικός σχεδιασμός
Περιφέρεια
Economic crisis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-13T06:03:46Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

134
5
82*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.