The satisfaction of the participants in Continuing Vocational Training Programs:the example in the Prefecture of Ioannina.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2017 (EL)
Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
The satisfaction of the participants in Continuing Vocational Training Programs:the example in the Prefecture of Ioannina.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και οι αγορές και η οικονομία παγκοσμιοποιούνται, οι κοινωνίες περνούν σε νέα φάση ανάπτυξης, απαιτώντας από τους πολίτες γνώση και εξειδίκευση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στις συνθήκες αυτές η επαγγελματική κατάρτιση καλείται να παίξει διττό ρόλο, αφενός εξοπλίζοντας τον πολίτη με ένα πλέγμα σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων και αφετέρου προσφέροντας ικανοποίηση και δυνατότητα αυτοβελτίωσης. Στα πλαίσια αυτά, σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των προσδοκιών και του βαθμού ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, παίρνοντας ως παράδειγμα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο νομό Ιωαννίνων. Επίσης αναζητά διαφοροποιήσεις στην ικανοποίησή τους ως προς το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την κατάσταση απασχόλησης. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, εξετάζονται οι βασικές παράμετροι της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, ενώ παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές προσπάθειες που σχετίζονται με το σκοπό της. Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, περιγράφεται η υλοποίηση ποσοτικής έρευνας την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 2017. Το μέγεθος του δείγματος που συμμετείχε ανήλθε σε 304 άτομα και ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: α) οι κυριότερες προσδοκίες των καταρτιζομένων αφορούν στην απόκτηση και βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων και έπονται οι άλλες κατηγορίες προσδοκιών, β) υψηλή είναι η ικανοποίηση των καταρτιζομένων από την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, την οργάνωση και την κατάρτιση που παρείχαν και γ) το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ικανοποίηση των συμμετεχόντων, σε αντίθεση με την ηλικία και την επαγγελματική κατάσταση που διαφοροποιούν το επίπεδο ικανοποίησης. Θεωρούμε ότι η παρούσα ερευνητική προσπάθεια, αποτελεί μια μικρή συμβολή στην διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και των παραγόντων που την επηρεάζουν και έναυσμα για την διεξαγωγή μιας μεγαλύτερης και πληρέστερης έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο. Λέξεις-Κλειδιά: προσδοκίες, ικανοποίηση, καταρτιζόμενοι, επαγγελματική κατάρτιση, προσωπικά χαρακτηριστικά.
πίνακες και διαγράμματα
As technology evolves and markets and the economy are globalizing, societies are going through a new phase of development, demanding from citizens knowledge and expertise in a competitive environment. In these conditions, vocational training is called to play a dual role, on the one hand by equipping the citizen with a grid of modern knowledge, skills and attitudes, and on the other hand by offering satisfaction and self-improvement. In this context, the purpose of this study is to investigate the expectations and the degree of satisfaction of the participants in Continuing Vocational Training Programs implemented by Lifelong Learning Centers, taking as example programs in the Prefecture of Ioannina. It also looks for differences in their satisfaction with regard to gender, age, educational level and employment status. The theoretical part of the study examines the basic parameters of vocational training in Greece, while it presents the main theoretical approaches and research efforts related to its purpose. In the empirical part of the work, a quantitative survey is being carried out in the period March-April 2017. The sample consisted of 304 individuals, and the questionnaire was used as a research tool. The findings of the survey suggest that: a) the main expectations of the trainees are to acquire and improve knowledge and skills, and they are followed by the other categories of expectations, b) there is a high level of satisfaction for the trainees with regard to the effectiveness of the programs, the organization and the training they provided, c) gender and educational level do not seem to affect the satisfaction of participants, as opposed to age and occupational status that differentiate the level of satisfaction. We consider the present research as a small contribution to the investigation of the satisfaction of participants in vocational training programs and the factors that affect it, and also as a trigger for a more comprehensive research in this field. Key words: expectations, satisfaction, trainees, professional training, individual characteristics.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ικανοποίηση και satisfaction
προσδοκίες και expectations
επαγγελματική κατάρτιση και professional training
καταρτιζόμενοι και trainees
προσωπικά χαρακτηριστικά και individual characteristics

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-29
2017-10-13T06:07:20Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
38
92



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.