«Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στην εκπαιδευτική ηγεσία στα πλαίσια του νόμου Ν.4327/2015»

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The underepresentation of women in school leadership according to the law 4327/2015
«Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στην εκπαιδευτική ηγεσία στα πλαίσια του νόμου Ν.4327/2015»

Καλομοίρη, Αικατερίνη

Μπότσογλου , Καφένια
Σβολόπουλος , Βασίλειος

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
Οι γυναίκες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εδραιώσει τη θέση τους στον τομέα της απασχόλησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενώ απουσιάζουν σημαντικά από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις υψηλόβαθμες θέσεις διοίκησης. Στον εκπαιδευτικό τομέα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτελούν την πλειοψηφία ενώ υποεκπροσωπούνται στην εκπαιδευτική ηγεσία. Η παραπάνω προβληματική κατάσταση αποτέλεσε την αφετηρία της παρούσας εργασίας, που είχε ως σκοπό να διερευνήσει την υποαντιπροσώπευση των γυναικών στις θέσεις της εκπαιδευτικής ηγεσίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στον αποκλεισμό των γυναικών από την εκπαιδευτική ηγεσία, η διερεύνηση των παραγόντων που εμποδίζουν τις γυναίκες από την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική ηγεσία καθώς και η συμβολή του νέου πλαισίου επιλογής διευθυντικών στελεχών του νόμου Ν. 4327/2015 στο φαινόμενο της υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στην εκπαιδευτική ηγεσία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της ποσοτικής έρευνας, με τη χορήγηση του ερωτηματολογίου, το οποίο ήταν δομημένο με ερωτήσεις κλειστού τύπου προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα της παρούσας εργασίας. Συμπληρώθηκε από 150 γυναίκες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας είναι ότι οι γυναίκες προτιμούν να διδάσκουν παρά να διοικούν καθώς αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά τη διεκδίκηση μιας ηγετικής θέσης.
Women in recent decades have consolidated their position in the field of employment, both in Greece and internationally, while they are largely absent from the decision-making processes and senior management positions. In the education sector, women teachers are the majority but they are underrepresented in the educational leadership. This situation was the starting point of this paper, which was designed to investigate the under- representation of women in the positions of leadership. In particular, the specific objectives of the present study are to investigate the causes that lead to the exclusion of women from the educational initiative, to investigate the factors that impede women from their equal participation in the educational leadership as well as the contribution of the new framework for the selection of managers Law 4327/2015 on the phenomenon of under- employment of women in educational leadership. The methodology used was that of quantitative research, with the provision of the questionnaire, which was structured with closed-ended questions to investigate the issue of this paper. The survey was completed by 150 female teachers serving in Primary Education schools in the Prefecture of Magnesia. The main findings of the survey are that women prefer to teach rather than manage as they face significant obstacles in claiming a leadership position

Διπλωματική Εργασία / Thesis

γυναίκες, υποαντιπροσώπευση, γυάλινη οροφή, εκπαιδευτική ηγεσίας, πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-29
2017-10-13T06:08:03Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
83
41*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)