Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι Στάσεις των μαθητών ως προς τα Μαθηματικά και τους Υπολογιστές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι Στάσεις των μαθητών ως προς τα Μαθηματικά και τους Υπολογιστές

Πανταζής, Ευάγγελος

Τζιμογιάννης, Αθανάσιος
Σοφιανοπούλου, Χρυσούλα

The debate on mathematical teaching is increasingly centered on the way in which computers, and more generally information and communication technologies (ICT) are introduced and used in the educational process. However, research has not clearly distinguished a positive relationship between the use of ICT in the educational practice and school performance. There is also a great deal of international significance, apart from the purely cognitive field in mathematics education, to the emotional field, which is concerned with feelings, and which aims to improve the students’ disposition, perceptions and attitudes towards mathematics. The aim of this research is to investigate the attitudes of Junior High School (Gymnasium) students towards mathematics using four indicators. 1) the students' self-confidence, 2) the usefulness of mathematics, 3) the belief that mathematics is a field of boys and 4) the students' perception of the mathematics teacher in terms of gender and age. Students' attitudes to these indicators were correlated with their desires for their future studies in relation to their gender and age. Students' views on their school performance when ICT was used in the educational process were also recorded and their views were correlated with their attitudes towards computers. The results showed that students' self-confidence and the usefulness of mathematics is gender-independent, but there are significant differences in these indicators in the first and third Junior High School classes. As to the students' perception of the mathematics teacher, there are no differences in either gender or age, but there are significant gender differences in the students' beliefs that mathematics is a boys' field. Students' attitudes towards the usefulness of mathematics seem to influence their decisions for the orientation of their studies, while the other 3 indicators are independent of students' future studies wishes. Also, students' views on the positive relationship of the use of ICT in teaching mathematics with their school performance and their positive attitudes towards computers depend on gender but not on age.
Η συζήτηση σχετικά με την μαθηματική διδασκαλία στρέφει το ενδιαφέρον της όλο και περισσότερο στον τρόπο εισαγωγής και χρήσης στην εκπαιδευτική διαδικασία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ωστόσο οι έρευνες δεν έχουν διακρίνει ξεκάθαρα μια θετική σχέση ανάμεσα στην χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική με την σχολική επίδοση. Επίσης διεθνώς δίνεται μεγάλη βαρύτητα εκτός από τον καθαρά γνωστικό τομέα στην μαθηματική παιδεία και στον συγκινησιακό τομέα που αφορά στα συναισθήματα και στοχεύει στην βελτίωση των διαθέσεων, των αντιλήψεων και των στάσεων των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις στάσεις των μαθητών γυμνασίου απέναντι στα μαθηματικά σε τέσσερις άξονες. 1) την αυτοπεποίθηση τους, 2) την χρησιμότητα των μαθηματικών, 3) την πεποίθηση αν τα μαθηματικά αποτελούν τομέα των αγοριών και 4) την αντίληψη που έχουν για τον καθηγητή των μαθηματικών σε σχέση με το φύλο και την ηλικία τους. Ερευνήθηκαν οι στάσεις των μαθητών ως προς τους παραπάνω άξονες και κατόπιν συσχετίστηκαν με τις επιθυμίες τους για τις μελλοντικές τους σπουδές ως προς το φύλο και την ηλικία τους. Επίσης καταγράφηκαν οι απόψεις των μαθητών για την σχολική τους επίδοση με την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και συσχετίσθηκαν οι απόψεις τους με τις στάσεις τους ως προς τους υπολογιστές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυτοπεποίθηση των μαθητών και η χρησιμότητα των μαθηματικών είναι ανεξάρτητη του φύλου, αλλά παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στους άξονες αυτούς στη Α΄ και Γ΄ γυμνασίου. Ως προς την αντίληψη των μαθητών για τον καθηγητή των μαθηματικών δε παρατηρούνται διαφορές ούτε ως προς το φύλο ούτε ως προς την ηλικία, αλλά παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο στις πεποιθήσεις των μαθητών πως τα μαθηματικά είναι τομέας των αγοριών. Η στάση των μαθητών ως προς την χρησιμότητα των μαθηματικών φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις τους για τον προσανατολισμό των σπουδών τους, ενώ οι υπόλοιποι 3 άξονες είναι ανεξάρτητοι των επιθυμιών των σπουδών των μαθητών. Επίσης οι απόψεις των μαθητών για τη θετική σχέση της χρήσης ΤΠΕ στην διδασκαλία των μαθηματικών με τη σχολική τους επίδοση και η θετική τους στάση ως προς τους υπολογιστές εξαρτώνται από το φύλο αλλά όχι από την ηλικία.
Υπάρχουν 22 πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Age, Attitudes, Gender, Information and Communication Technologies, Self-confidence, Usefulness
Αυτοπεποίθηση, Ηλικία, Στάσεις, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Φύλο, Χρησιμότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13T06:15:58Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
40
153*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.