The Use of the European Language Portfolio in Assessing the Productive Skills: A Case Study of a B2 level Learner

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The Use of the European Language Portfolio in Assessing the Productive Skills: A Case Study of a B2 level Learner

Leleki, Maria Jr

Kofou, Ifigeneia

Contains: tables, photos, appendices
Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάγκη στην εκπαίδευση για νέες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης έχει στρέψει το ενδιαφέρον των καθηγητών σε λιγότερο διαδεδομένα μέσα καταγραφής δεδομένων ως προς την ποιοτική γλωσσική εξέλιξη των μαθητών. Το θέμα ελκύει έντονα το ενδιαφέρον όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης καθώς τα οφέλη από τέτοιες μεθόδους αξιολόγησης είναι πολλά. Ο Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσών συγκαταλέγεται στις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι μια μέθοδος καταγραφής και ανασκόπησης μαθησιακών και πολιτισμικών εμπειριών κατά τη διάρκεια της εκμάθησης μιας γλώσσας ή μετά την ολοκλήρωση της γλωσσικής κατάρτισης (Westhoff, 1999). Ο φάκελος αξιολόγησης του μαθητή πιο συγκεκριμένα, προάγει μια μαθητοκεντρική προσέγγιση καθώς ο μαθητής με την βοήθεια του καθηγητή, αναλαμβάνει ενεργό δράση και ευθύνη για την προσωπική του μάθηση. Παρόλα τα οφέλη μιας τέτοιας μεθόδου συλλογής υλικού προς αξιολόγηση, οι επικρατούσες συνθήκες στην ελληνική εκπαίδευση δεν αφήνουν χώρο για την εκτενή χρήση της, ιδίως όταν πρόκειται για την απόκτηση κάποιου γλωσσικού πιστοποιητικού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι καθηγητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί φορείς γενικότερα επιμένουν στην χρήση συγκεκριμένων ασκήσεων παρεμφερών με αυτές της ίδιας της εξέτασης και η αξιολόγηση του μαθητή στηρίζεται αποκλειστικά σε ποσοτικές μονάδες που δείχνουν το τελικό αποτέλεσμα επιτυχίας ή μη. Η παρούσα έρευνα έχει σαν σκοπό να διερευνήσει αν ο μαθητής κάτω από συνθήκες διεξαγωγής επερχόμενων εξετάσεων μπορεί να βοηθηθεί, να κινητοποιηθεί, να αποδώσει και να βελτιωθεί στις παραγωγικές δεξιότητες (speaking and writing), με την μέθοδο του φακέλου αξιολόγησης. Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η έρευνα διεξάγεται σε μια μεμονωμένη περίπτωση μαθητή καθώς και το ότι οι ποιοτικές έρευνες συναντούν δυσκολίες ως προς επικύρωση και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, έντυπα αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης, συστηματική παρατήρηση του μαθητή όπως και ρουμπρίκες και αναλυτικές κλίμακες αξιολόγησης, για τη συλλογή και τον τριγωνισμό των δεδομένων, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα.
In the recent decades, the need in education for new alternative forms of assessment has redirected the interest of teachers into less prevalent methods of capturing data as regards the qualitative linguistic development of students. The matter strongly attracts the interest of all stakeholders involved in the education process as the benefits of such evaluation methods are many. The European Language Portfolio is one of the activities of the Council of Europe and it is a method of recording and reviewing the students’ learning and cultural experiences during the learning of a language or after the completion of a language course (Westhoff, 1999). The student's portfolio in particular, promotes a student-centered approach as the student with the help of the professor, is taking active steps and responsibility for his own learning. Despite the benefits of such method of material collection for evaluation, the prevailing conditions in the Greek education system does not leave room for extensive use, especially when it comes to acquiring a language certificate. In such cases, teachers and training providers generally insist on using specific exercises similar to those of the same examination and the evaluation of the student is based solely on quantitative units showing the end result of his success or not. The present study aims to investigate if the student can be helped to mobilize, to successfully manage and improve the productive skills (speaking and writing) with the aid of the portfolio under conditions of sitting for the upcoming exams. Considering the fact that the research is based on an individual case of a student and that qualitative research encounter difficulties in ratifying the reliability of their results, the use of questionnaires, self-assessment and evaluation forms, student’s systematic observation, rubrics and analytical scales of evaluation were vital for the collection and data triangulation, in order to gather as much as possible reliable results

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T08:36:36Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
111
4*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.