Ανάπτυξη εφαρμογής Storyteller σε φορητή συσκευή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Development of a Storyteller Application for mobile devices
Ανάπτυξη εφαρμογής Storyteller σε φορητή συσκευή

ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΗΓΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 104 ΕΙΚΟΝΕΣ, 4 ΠΙΝΑΚΕΣ
Building an interactive storyteller application for Smartphones and Tablets addresses a realistic need created by the lack of time imposed by modern urban lifestyles in today's society. This application enables parents to build electronic publishing of printed stories with their own narratives, while children can not only navigate the pages of an online fairy tale, but this is done by listening to the voice of their own parent. Naturally, this can still not replace the parent's physical presence or reading in real time, but adds a level of intimacy and an important personalization parameter to the whole process. In this diploma thesis there is a study of relevant literature and corresponding applications, and an interactive storytelling application for the iOS platform is planned and implemented. All the implementation phases of the application are analyzed and the technologies used are described. Also, reference is made to the general process of implementing an iOS application, such as activating the necessary subscription, creating the appropriate certificates for the development and distribution of the application etc. Following a series of trials and usage testing by simple users as part of beta testing and 1-to-1 testing, bugs were discovered and a series of conclusions were drawn which contributed to improving and completing the application through a sequence of editions. On completion of the debugging process, evaluation was made of the application by end users through a questionnaire, where conclusions were drawn about the usability of the application and the possible improvements that could be made in the future.
Η κατασκευή μιας εφαρμογής αλληλεπιδραστικής αφήγησης για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές καλύπτει μια ρεαλιστική ανάγκη που δημιουργείται λόγω της έλλειψης χρόνου που επιβάλει ο σύγχρονος αστικός τρόπος ζωής στην σημερινή κοινωνία. Η εφαρμογή αυτή δίνει την δυνατότητα στους γονείς να κατασκευάζουν ηλεκτρονικές εκδόσεις έντυπων παραμυθιών με δικές τους αφηγήσεις, ενώ τα παιδιά μπορούν όχι μόνο να προηγηθούν στις σελίδες ενός ηλεκτρονικού παραμυθιού, αλλά αυτό να γίνει μέσω της φωνής του ίδιου τους του γονέα. Όπως είναι φυσικό, κάτι τέτοιο μπορεί πάλι να μην αντικαθιστά την φυσική του παρουσία ή την ανάγνωση σε πραγματικό χρόνο, αλλά προσθέτει ένα επίπεδο οικειότητας και μια σημαντική παράμετρο προσωποποίησης στην όλη διαδικασία. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας και αντίστοιχων εφαρμογών, και σχεδιάζεται και υλοποιείται στην πράξη μια διαδραστική εφαρμογή ηλεκτρονικής αφήγησης για την πλατφόρμα iOS. Αναλύονται όλες οι φάσεις υλοποίησης της εφαρμογής και περιγράφονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, γίνεται αναφορά στην γενικότερη διαδικασία υλοποίησης μία iOS εφαρμογής, όπως είναι η ενεργοποίηση της απαραίτητης συνδρομής, οι δημιουργία των κατάλληλων πιστοποιητικών για την ανάπτυξη και διανομή της εφαρμογής κτλ. Ύστερα από την υλοποίηση μιας σειράς δοκιμών και πειραμάτων από απλούς χρήστες μέσω της δοκιμαστικής χρήσης (beta testing) και των 1-προς-1 δοκιμών, ανακαλύφθηκαν σφάλματα (bugs) και προέκυψαν μια σειρά από συμπεράσματα τα οποία συνέβαλαν στην βελτίωση και ολοκλήρωση της εφαρμογής, μέσα από μια αλληλουχία εκδόσεων. Mε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκσφαλμάτωσης έγινε αξιολόγηση της εφαρμογής από τους τελικούς χρήστες μέσω ερωτηματολογίου, όπου αποτυπώθηκαν τα συμπεράσματα για την ευχρηστία της εφαρμογής και τις πιθανές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε αυτή στο μέλλον.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Xcode
ήχος
φορητή συσκευή
αποσφαλμάτωση
διαδραστικός αφηγητής
έλεγχος δοκιμαστικών εκδόσεων
TestFlight
iOS
ανάπτυξη εφαρμογής
ταμπλέτα
εικόνα
εφαρμογή κινητού
έξυπνο κινητό τηλέφωνο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T08:38:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
6
139*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.