Διερεύνηση εφαρμογής των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε κέντρο ελέγχου λειτουργίας μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση εφαρμογής των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε κέντρο ελέγχου λειτουργίας μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς.

Κουρέτας, Παναγιώτης

Ευαγγελάρας, Χαράλαμπος

Περιέχει : 3 πίνακες, 6 διαγράμματα
In this study, the implementation of the philosophy and principles of TQM in Operational Control Center of Underground Transportation. The company, due to the nature and the increased level of accuracy and security, seems to be well prepared for the adoption of TQM. This adoption may increase the satisfaction of passengers, employees and continuous improvement with a focus on all aforementioned people’s safety. This department is an important coordinating body of the company, therefore, the implementation of TQM in all procedures bring multiple positive effects on the business as a whole.
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εφαρμογή της φιλοσοφίας και των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς. Η σιδηροδρομική εταιρεία λόγω της φύση της και του αυξημένου βαθμού ακρίβειας και ασφάλειας που επιδιώκει διαφαίνεται άρτια προετοιμασμένη για την υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δύναται να αυξηθεί η ικανοποίηση του επιβατικού κοινού, των εργαζομένων καθώς και η συνεχής βελτίωση με επίκεντρο την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί σημαντικό συντονιστικό όργανο της εταιρείας, επομένως, η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο σύνολο των διαδικασιών επιφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στην επιχείρηση εν συνόλω.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διοίκηση
Center
Τροχιάς
Management
Ποιότητας
Μέσων
Control
Quality
metro
Operational
Total
Κέντρο
Ολικής
Ελέγχου
Σταθερής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T08:41:35Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
78
2*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.