Η Οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας. Μελέτη της σχέσης μεταξύ των μεθόδων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της αποδοτικότητας: Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Human resources management in health care services. The connection between HRM methods and productivity: The case of General Hospital of Kalamatas.
Η Οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας. Μελέτη της σχέσης μεταξύ των μεθόδων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της αποδοτικότητας: Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ, ΑΝΝΑ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιέχει πίνακες, διαγράμματα.
The organization of the human resources of enterprises and organizations as a process appears since the need for centralized planning of their processes was presented. Its existence now plays a catalytic role both in terms of the proper functioning of businesses and organizations, but also in terms of employee relations between them. The correct management and utilization of human resources is one of the basic requirements for health organizations, which are striving to improve their products and services. Nowadays, where large formations and complex forms of organizations have been created, the process of human resource management has become more complex. Over the last few decades the rapid evolution of technology has catalytically influenced all Human Capital Management processes. The particularly high growth achieved in the medical sciences and information technologies has had multiplier effects on the organization of health service units and on the work they produce. The aim of this paper is to investigate the situation in the management of human resources in Greece and internationally and to identify the main problems that arise for the modern administration of health services. At the same time, it aims at recording the possible measures that can be taken to improve the productivity of healthcare workers. A review of Greek and foreign literature is used on the issues of human resources management methods , conceptual approaches and problems presented in the administrative process. The research part is concerned with exploring the factors that can push workers to increase their efficiency. The survey was conducted at the General Hospital of Kalamata in the period April-May 2017 using a questionnaire and concluded that employees linked their efficiency gains mainly to financial gains. The work concludes by comparing the results with similar surveys and suggests possible measures that can be taken to optimally manage human resources in the health sector.
Η οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και των οργανισμών σαν διαδικασία εμφανίζεται από τη στιγμή που παρουσιάστηκαν οι ανάγκες για συγκεντρωτικό προγραμματισμό των διαδικασιών τους. Η ύπαρξή της, πλέον διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο τόσο όσον αφορά τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και όσον αφορά τις σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους. Η ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων είναι ένα από τα κυρία ζητούμενα στους οργανισμούς υγείας, που επιδιώκουν επιτεταμένα τη βελτίωση των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Στις μέρες μας όπου έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι σχηματισμοί και πολύπλοκες μορφές οργανώσεων, έγινε και η διαδικασία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πολυπλοκότερη. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, επηρέασε καταλυτικά όλες τις διαδικασίες Διοίκησης ανθρώπινου κεφαλαίου. Η ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη που επιτεύχθηκε στις επιστήμες της ιατρικής αλλά και στις τεχνολογίες των πληροφοριών είχε πολλαπλασιαστικές συνέπειες στην οργάνωση των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και στο παραγόμενο από αυτές έργο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την κατάσταση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και διεθνώς και να εντοπίσει τα κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν για την σύγχρονη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα αποσκοπεί στο να καταγράψει τα πιθανά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζόμενων στο χώρο της Υγείας. Γίνεται ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας στα ζητήματα των μεθόδων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τις εννοιολογικές προσεγγίσεις και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διοικητική διαδικασία . Το ερευνητικό μέρος ασχολείται με την διερεύνηση των παραγόντων που μπορούν να ωθήσουν τους εργαζόμενους στην αύξηση της αποδοτικότητας τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας την περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2017 με τη χρήση ερωτηματολογίου και κατέληξε στο βασικό συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι συνδέουν την αύξηση της αποδοτικότητας τους κυρίως με τις οικονομικές απολαβές . Η εργασία καταλήγει με σύγκριση των αποτελεσμάτων με παρόμοιες έρευνες και προτείνει πιθανά μέτρα που μπορεί να ληφθούν για τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
απολαβές
παραγωγικότητα,
υπηρεσίες υγείας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-06
2017-10-16T08:49:41Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
19
109*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)