Διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Περίπτωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών και οι δράσεις ανάδειξης του έργου της

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Management and Promotion of Cultural Heritage. The case of Ephorate of Antiquities of Athens and the promotion actions of its project
Διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Περίπτωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών και οι δράσεις ανάδειξης του έργου της

Χονδροζουμάκη, Βασιλεία

Τσιουρής, Ιωάννης
Σαμπανίκου, Ευαγγελία

Πίνακες,εικόνες
Protection of the Cultural Heritage has been a concern for the international community since the early years of its threat to World War I. Efforts to establish the protection of cultural heritage at a global level began with limited objectives but gradually expanding with additions to clarify terms and objectives according to the sociopolitical conditions. The Hellenic State is legally binding on internationally singed contracts for the preservation of its cultural heritage on the basis of international standards, since the cultural heritage is not only threatened by armed conflicts. For the same reason Greece is becoming a member of most international governmental and not-governmental organizations, which aim to protect or enhance the cultural heritage. In accordance with the needs of the State, there is a state law for its protection which improves and evolves in accordance with the requirements of the international community. The Hellenic cultural policy is in harmony with the European Union’s standards, according to which the protection of the cultural heritage is cross-referenced by its visibility to the pubic due to the connection with sustainable development. On the occasion of the modern standards for the protection and promotion of the cultural heritage which the Hellenic State is called to be its official body of management, the present study examines public cultural policy, whether it combines the principles of “New Public Management” acquire the characteristics of extroversion in which new trends in cultural heritage are anticipated. A case study examines the actions of the Ephorate of Antiquities of Athens, which promote the cultural heritage and the work of its protection in order to ascertain whether the management of the service manage to realize the goal of project promotion. The factors influencing the realization of the specific purpose are examined and to what extend the service is flexible in order to follow the modern standards of its work.
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης της απειλής της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι προσπάθειες για τη θέσπισή της σε παγκόσμιο επίπεδο ξεκίνησαν με περιορισμένους στόχους αλλά διευρύνονταν σταδιακά με προσθήκες διασαφήνισης όρων και σκοπών ανάλογα με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Το ελληνικό Κράτος κυρώνει με νόμους τις συμβάσεις που υπογράφονται σε διεθνές επίπεδο για τη διαφύλαξη της Πολιτιστικής του Κληρονομιάς βάσει των διεθνών προτύπων, δεδομένου ότι δεν κινδυνεύει μόνο από τις ένοπλες συρράξεις. Για τον ίδιο λόγο η Ελλάδα γίνεται μέλος από πολύ νωρίς στους περισσότερους διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που έχουν στόχο την προστασία και την ανάδειξή της. Κατά τις ανάγκες του Κράτους διαμορφώνεται ένα κρατικό δίκαιο το οποίο βελτιώνεται και εξελίσσεται σύμφωνα με τις επιταγές της διεθνούς κοινότητας. Η ελληνική πολιτιστική πολιτική εναρμονίζεται με τα πρότυπα που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα οποία η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς διασταυρώνεται με την προβολή της εξαιτίας της σύνδεσής με την αειφόρο ανάπτυξη. Με αφορμή τα σύγχρονα πρότυπα που καλείται να ακολουθήσει το ελληνικό Κράτος, ως ο επίσημος φορέας διαχείρισής της, στην παρούσα εργασία εξετάζεται η δημόσια πολιτιστική πολιτική και αν συνδυάζει τις αρχές του «Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ» ώστε να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της εξωστρέφειας στην οποία προσβλέπουν οι νέες τάσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως μελέτη περίπτωσης εξετάζονται οι δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών με τις οποίες προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά και το ίδιο το έργο της προστασίας της ώστε να διαπιστωθεί αν η διαχείριση της Υπηρεσίας καταφέρνει να υλοποιήσει το στόχο της προβολής του έργου της. Εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού και σε ποιό βαθμό είναι ευέλικτη η συγκεκριμένη Υπηρεσία ώστε να ακολουθήσει τα σύγχρονα πρότυπα ανάδειξης του έργου της.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών
Ephorate of Antiquities of Athens
Cultural Policy
Πολιτιστική Πολιτική
Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ
Cultural Heritage
Πολιτιστική κληρονομιά
Υπουργείο Πολιτισμού
Cultural Communication
Πολιτιστική Επικοινωνία
New Public Management
Ministry of Culture

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T08:50:37Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
107
75*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.