Κοινωνική δικτύωση : Οι απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ζητήματα χρησιμότητας, ασφάλειας και ιδιωτικότητας των κοινωνικών δικτύων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Social Networking: Secondary Education Teachers' Views on Utility, Security, and Privacy of Social Networks
Κοινωνική δικτύωση : Οι απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ζητήματα χρησιμότητας, ασφάλειας και ιδιωτικότητας των κοινωνικών δικτύων

Καραβασίλης, Σταύρος

Κατσής, Αθανάσιος
Σοφιανοπούλου, Χρύσα

The use of Social Media has been adopted as a daily practice for millions of Internet users. The educational community at all levels exploits social networking sites not only for personal use and communication but also for the educational process. Such widespread use of social media services, which allows for daily interaction and communication between many people, raises security and privacy issues, and even more so when it comes to the educational community. This research explores the views of secondary education teachers in the North Aegean region on issues of utility, security and privacy of social networks. The survey was attended by 100 teachers, serving in public schools on the islands of Lesbos and Chios in the school year 2016-17. The survey revealed that the vast majority of Greek teachers actively participate in social networking sites, positively approach their use in the educational process and recognize the risks that may exist in relation to security and privacy issues. Also, there is a lack of training of teachers on safety and security issues in relation to the use of social media, which they themselves recognize. Finally, an attempt is made to record any positive or negative consequences for the social relations of teachers with pupils and parents.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
Η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης έχει υιοθετηθεί ως μια καθημερινή πρακτική για εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου. Η εκπαιδευτική κοινότητα σε όλες τις βαθμίδες αξιοποιεί τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όχι μόνο για προσωπική χρήση και επικοινωνία αλλά και για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η τόσο ευρεία πλέον χρήση υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που επιτρέπει την καθημερινή αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ πολλών ανθρώπων, εγείρει ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, και ακόμα περισσότερο όταν αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα. Η έρευνα αυτή διερευνά τις απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για ζητήματα χρησιμότητας, ασφάλειας και ιδιωτικότητας των κοινωνικών δικτύων. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 100 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσια σχολεία στα νησιά της Λέσβου και της Χίου το σχολικό έτος 2016-17. Από την έρευνα προέκυψε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ελλήνων εκπαιδευτικών συμμετέχουν ενεργά σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, προσεγγίζουν θετικά την αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναγνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Επίσης, καταγράφεται η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ασφάλειας και προστασίας σε σχέση με τη χρήση των ΜΚΔ, το οποίο το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια να καταγράφουν τυχόν θετικές ή αρνητικές συνέπειες που έχει η χρήση των ΜΚΔ για τις κοινωνικές σχέσεις των εκπαιδευτικών με μαθητές και γονείς.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα , Εκπαιδευτικοί, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Social Networks, Security, Privacy, Teachers, Secondary Education

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T08:57:29Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
15
90*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.