Energy upgrade of Buildings of Public Interest in an Urban area. Case study: 11th Public Elementary School of Galatsi.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.»
Energy upgrade of Buildings of Public Interest in an Urban area. Case study: 11th Public Elementary School of Galatsi.

Στάλιας, Ανδρέας

Αλεξανδρή, Ελευθερία
Καλογήρου, Νικόλαος
Οιοκονόμου, Αινείας

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων και των τρόπων επέμβασης σε υφιστάμενα Δημόσια και Κοινωφελή κτίρια, με γνώμονα τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να προκύψουν κτίρια με ελάχιστη έως μηδενική κατανάλωση συμβατικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, τα δημόσια κτίρια, μεταβάλλουν την συμπεριφορά τους εκμεταλλευόμενα τις περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες, προς όφελος των χρηστών τους, αλλά και του περιβάλλοντος. Στην παρούσα διπλωματική ως περίπτωση μελέτης – έρευνας επιλέχθηκε, δημόσιο κτίριο εντός του αστικού ιστού, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου. Στην πλειονότητα των εκπαιδευτηρίων, κυρίως λόγω του χρόνου και του τρόπου κατασκευής τους, δεν έχει εφαρμοσθεί ο απαιτούμενος σύγχρονος επιστημονικός - ενεργειακός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μη αποδεκτών συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης για τους χρήστες τους. Συνέπεια είναι η σημαντική επίδραση στην απόδοση των μαθητών, διότι το σχολικό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα την ψυχοσωματική τους κατάσταση και παράλληλα την κατανάλωση συμβατικής ενέργειας για να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες λειτουργικές συνθήκες. Η χρήση ως εκ τούτου των σχολικών κτιρίων, η κατασκευή των οποίων δεν καλύπτει τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, επιβαρύνει τον αστικό ιστό και συγχρόνως αυξάνει τις δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρησή τους. Με τη χρήση του υπολογιστικού προγράμματος 4Μ-ΚΕΝΑΚ - Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Ενεργειακής Ανάλυσης - και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3661/2008, της με αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/30-03-2010 Υπουργικής απόφασης περί «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/ 9-4-2010) και της με αριθμ. οικ. 2618/23-10-2014 Υπουργικής απόφασης περί «Έγκρισης και εφαρμογής των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - ΤΟΤΕΕ (ΦΕΚ 2945/Β/3-11-14), σε πρώτο στάδιο αναλύεται η σημερινή ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και ανάγεται σε kWh/m2. Σε δεύτερο στάδιο, μετά τις προτεινόμενες βιοκλιματικές επεμβάσεις, επαναϋπολογίζεται η απαιτούμενη ενέργεια η οποία και παραλαμβάνεται από τη χρήση των ΑΠΕ που τοποθετούνται στο σχολικό συγκρότημα, με στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήσης απαιτούμενης συμβατικής ενέργειας, την βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του κτιρίου και γενικότερα την αναβάθμιση του μικροκλίματος της περιοχής. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις βιοκλιματικού ανασχεδιασμού, επιλέγονται μετά από μελέτη σχετικών βιβλιογραφικών πηγών, ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους χρήστες του σχολείου και υπολογισμό τεχνοοικονομικών στοιχείων, βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο χρόνος απόσβεσης των νέων εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση της ορθής συντήρησή τους από τους χρήστες.
The purpose of this dissertation is to investigate the possibilities and means of energy saving measures in existing Public and Welfare buildings, based on the principles of bioclimatic design, in combination with the application of renewable energy sources , so as to create buildings with little or zero conventional energy consumption. In this way, we can design and create public buildings that take advantage of the environmental and climatic conditions for the benefit of their users and the environment. In this dissertation, a public building from within the broader urban tissue of Athens – the 11th Primary school of Galatsi- has been selected as a case study for further research. In most school buildings the required modern scientific - energy design has not been applied, mainly because of the time and the method of construction. The inadequate construction of the aforementioned buildings resulted in unacceptable thermal and visual comfort for their users. The major impact of such inefficiencies was on the performance of students, especially on their behavior as the school environment affects both traits directly, since those buildings consumed tremendous amounts of conventional energy so to ensure the necessary operating conditions. Therefore, the operation of those school buildings that their construction does not adequately fulfill the requirements of a bio-climatic design, is a liability to the urban setting and simultaneously increases the costs related to their operation and maintenance. Using the computer program 4M-KENAK – Completed Methodology of Energy Analysis - and taking into account the provisions of law N.3661/2008, the Ministerial Decision on "Approval of Regulations Energy Performance of Buildings" (Government Gazette 407/B/9-4-2010) and the Ministerial Decision on "Approval and Implementation of the Technical Instructions of the Technical Chamber of Greece on the Energy Performance of Buildings (Government Gazette 2945/B/3-11-14), this research aims to initially analyze the current energy performance of the aforementioned buildings and demonstrate the results in kWh/m2. In the second stage, following the suggested bioclimatic adjustments, the required energy is recalculated and subsequently delivered by renewable energy sources that are placed on school premises, with the scope of minimizing the use of required conventional energy, the improvement of the environmental performance of the building and the general upgrade of the microclimate of the area. The proposed measures of bioclimatic redesign are carefully selected after studying relevant academic sources, analyzing the results of questionnaires completed by the school’s stuff and students, and finally calculating techno-economic data, based on which, the payback period of the new facilities is determined, provided they are properly maintained by the building managers and staff.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες, σχήματα, γραφήματα, σχέδια, σκίτσα και σκαριφήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Βιοκλιματικός ανασχεδιασμός, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση, δημόσια κτίρια ,σχολικά κτίρια
Bio-climatic redesign, energy saving, energy upgrading, public buildings, school buildings

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T08:57:59Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
305
65*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)