Συγκριτική αξιολόγηση παθητικών συστημάτων θέρμανσης ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια κατοικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Comparative evaluation of passive solar systems concerning energy conservation in residences
Συγκριτική αξιολόγηση παθητικών συστημάτων θέρμανσης ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια κατοικίας

Κοκκίνη, Παναγιώτα

Οικονόμου, Αινείας
Μπουγιατιώτη, Φλώρα-Μαρία

Το αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη των ενεργειακών οφελών που προκύπτουν από την προσθήκη κατάλληλων παθητικών ηλιακών συστημάτων σε υφιστάμενο κτίριο κατοικίας. Οι επεμβάσεις που μελετώνται είναι: α) Η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα με δίδυμους υαλοπίνακες β) Η τοποθέτηση ηλιακού χώρου στη νοτιοανατολική πλευρά γ) Η τοποθέτηση τοίχου μάζας στη νοτιοανατολική πλευρά. Τα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται είναι η υπολογιστική μέθοδος του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και η Μέθοδος 5000.
Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες
The scope of this work is the comparative study of the energy savings of different passive solar systems added on a residence. The passive solar systems that are used in the changes under study are: 1. Replacement of windows’ frames and glasses 2. Adding a Sunspace at the building’s south-east facade 3. Adding a massive wall at the south-east facade of the building. The three case studies under investigation result in different amounts of the building’s heating needs.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

μείωση πρωτογενούς ενέργειας
solar benefits
energy saving reduce
massive wall
bioclimatic designing
παθητικά ηλιακά συστήματα
τοίχος μάζας
sunspace
βιοκλιματικός σχεδιασμός
passive solar systems
ηλιακά κέρδη
ηλιακός χώρος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T08:58:38Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

26
5
175*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.