"Ανάπλαση και επανασχεδιασμός αστικών ανοικτών χώρων, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Μελέτη περίπτωσης: Η κεντρική πλατεία «Περιβολάκια» της Κορίνθου"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Redevelopment and redesign of open urban areas, in accordance with the principles of sustainable development and environmental design. Case study: Central square of Perivolakia in Korinthos
"Ανάπλαση και επανασχεδιασμός αστικών ανοικτών χώρων, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Μελέτη περίπτωσης: Η κεντρική πλατεία «Περιβολάκια» της Κορίνθου"

Μανωλοπούλου, Ευγενία

Αγγελίδης , Μηνάς
Ασπρογέρακας, Ευάγγελος

πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες
Η ανεξέλεγκτη χρήση γης και η αυθαίρετη δόμηση του αστικού χώρου οδήγησε βαθμιαία στην υποβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και στην ανεπάρκεια αστικών υπαίθριων χώρων στην πόλη. Η υποβάθμιση της ποιότητας και του ρόλου των ήδη υφιστάμενων υπαίθριων χώρων είναι αποτέλεσμα του πρόχειρου σχεδιασμού, της ελλιπούς συντήρησης και κατ’ επέκταση της εγκατάλειψης τους. Την σημερινή εποχή οι υπαίθριοι χώροι συρρικνώνονται και μαζί με αυτούς και το φυσικό περιβάλλον. Οι κακές συνθήκες διαβίωσης μέσα στην πόλη, λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του κυκλοφοριακού φόρτους και της πυκνής δόμησης τείνουν την ανάγκη σχεδιασμού και διαμόρφωσης αστικών υπαίθριων χώρων, οι οποίοι θα συμβάλλουν σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αποτελώντας χώρους αναψυχής, χώρους κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Ο σωστός σχεδιασμός αστικών υπαίθριων χώρων βασιζόμενος στις αρχές της αειφορίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Αναλύοντας και αξιολογώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν το μικροκλίμα του αστικού υπαίθριου χώρου κατανοούμε τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις που έχουν στις συνθήκες άνεσης των χρηστών, προκειμένου να προσδιορίσουμε τους στόχους και τις επιδιώξεις ενός σωστού αστικού σχεδιασμού, παρέχοντας τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ποιοτικού αστικού τοπίου. Ακολουθεί η αναγνώριση της σημασίας και αναγκαιότητας του βιοκλιματικού σχεδιασμού, η οποία γίνεται πιο κατανοητή μέσα από παραδείγματα υλοποιημένων παρεμβάσεων σχεδιασμού αστικών υπαίθριων χώρων, τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο. Ύστερα από ανάλυση των υπαρχουσών περιβαλλοντικών συνθηκών της μελέτης περίπτωσης, την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάλυση δεδομένων του ερωτηματολόγιου, προτείνεται η βιοκλιματική ανάπλαση του δημόσιου αυτού αστικού ανοικτού χώρου που βρίσκεται στη καρδιά της πόλης, στο κέντρο της Κορίνθου. Η βιοκλιματική σχεδιαστική προσέγγιση έχει ως στόχο την ανάπλαση του αστικού χώρου, ο οποίος έχει υποστεί μεγάλη υποβάθμιση, σε έναν ευχάριστο χώρο ο οποίος θα αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.
Uncontrollable use of land and unauthorized building of the urban areas, gradually led to urban blight and inadequate urban open places. Degradation of the quality and role of existing alfresco areas comes as a result of rushed planning, deficient maintenance and, by extension, their abandonment. Nowadays, alfresco areas are downscaling together with natural surroundings. Poor living conditions in the city due to air pollution, traffic and urban density make the planning and construction of urban outdoor space an urgent need. This will contribute to better living conditions, transmuting urban alfresco into recreational places as well as social, cultural and economic growth areas. Proper construction of urban outdoor space based on the principles of sustainability, can significantly improve the quality of the urban environment and as a result the quality of life of people living in the area. Analyzing and assessing the factors affecting the microclimate of the urban outdoor space, lead to awareness of the characteristics and consequences related to the amenities provided to users, to specify objectives and the pursuits of an accurate urban planning, providing the opportunity for qualitative urban space. What follows is, acknowledging the importance and necessity of the bioclimatic designing, which is made more comprehensible through examples of implemented interventions of construction of outdoor urban areas, in Greece as well as in Europe and internationally. After having analyzed the existing environmental conditions of the case study, evaluated the current situation and analyzed the questionnaire data, bioclimatic reconstruction of this urban public outdoor space, situated in the heart of the city, in the center of Korinthos, is suggested. Bioclimatic design approach aims at the reconstruction of the urban outdoor area, which has been deteriorated, to a recreational area that will be a focal point for the residents as well as visitors of the area.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

square
open urban areas
πλατεία
environmental design
αστικοί ανοικτοί χώροι
αρχές αειφορίας
principles of sustainability
περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-03
2017-10-16T08:59:04Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
19
131*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.