Σεισμική Απόκριση Επιφανειακής Θεμελίωσης Επί Οπλισμένου Επιχώματος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Σεισμική Απόκριση Επιφανειακής Θεμελίωσης Επί Οπλισμένου Επιχώματος

Κωνσταντίνου, Σταυρούλα

Σταματόπουλος, Κωνσταντίνος
Ανδριανόπουλος, Κωνσταντίνος

The purpose of the present study is to assess the seismic response of a foundation placed at a short distance from the crest of a cohesionless reinforced embankment. Over the recent years, the solution of the reinforced embankments has been increasingly used mainly in road constructions, where restrictions from the morphology of the field make other options economically unaffordable. In respond to this need, the interest of the geotechnical scientific community turned towards the development of slope stability analysis methodologies, which will combine simplicity in calculations and accuracy of the results. Therefore, in recent years, engineers' preference in slope stability analysis has been shifted from the use of simple limit equilibrium methods to the use of finite element and finite difference methods. For the purpose of this study, parametric analyses of reinforced, with geotextile layers slopes of simple external geometry were conducted, for different reinforcement layouts and different values of external imposed load in close proximity to its crest. Analyses are in a first phase conducted with limit equilibrium methods using a slope stability analysis software in conjunction with Strata, and in a second phase with a finite difference analysis software. The purpose of this project is to compare the outputs generated.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα
Η παρούσα εργασία έχει θέμα την εκτίμηση της σεισμικής απόκρισης επιφανειακού θεμελίου τοποθετημένου σε κοντινή απόσταση από τη στέψη οπλισμένου επιχώματος. Τα τελευταία χρόνια, η λύση των οπλισμένων επιχωμάτων υιοθετείται ολοένα και περισσότερο κυρίως σε κατασκευές οδοποιίας, οπού οι περιορισμοί από τη μορφολογία του πεδίου καθιστούν άλλες επιλογές οικονομικά ασύμφορες. Ανταποκρινόμενη σε αυτήν την ανάγκη, το ενδιαφέρον της γεωτεχνικής επιστημονικής κοινότητας στράφηκε στην ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάλυσης ευστάθειας πρανών, που να συνδυάζουν την απλότητα στους υπολογισμούς αλλά και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησε σαφώς καταλυτικά και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι τα τελευταία χρόνια η προτίμηση των μηχανικών στις αναλύσεις ευστάθειας πρανών μετακινήθηκε από τη χρήση των απλών μεθόδων οριακής ισορροπίας στην χρήση των αριθμητικών μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν παραμετρικές αναλύσεις οπλισμένου, με στρώσεις γεωυφασμάτων, επιχώματος απλής εξωτερικής γεωμετρίας, για διαφορετικές διατάξεις οπλισμού και διαφορετικές τιμές μεγέθους εξωτερικά επιβαλλόμενου φορτίου σε κοντινή απόσταση από την στέψη του. Οι αναλύσεις γίνονται σε πρώτη φάση με μέθοδούς οριακής ισορροπίας χρησιμοποιώντας το λογισμικό ευστάθειας πρανών σε συνδυασμό με το Strata και σε δεύτερη φάση χρησιμοποιώντας λογισμικό πεπερασμένων διαφορών. Σκοπός του παρόντος εγχειρήματος είναι η σύγκριση των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ευστάθεια επιχώματος
σεισμική απόκριση θεμελίου
γεωσυνθετικά
οπλισμένα επιχώματα
γεωύφασμα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T09:00:23Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
2
173*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)