δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
ELEMENTS OF OPTICAL PERCEPTION AND COMPOSITION OF THE MOVIE POSTER

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΡΑΚΗΣ
Korakis, Alexandros

ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ
ΚΟΛΑΞΙΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ
This dissertation thesis approaches the design and the different poster creation techniques as they evolve in the field of cinema, showing both their importance and their usefulness. Because the range of cinematic genres is enormous, it deals with two genres, the posters of the nouvelle vague genre and the poster of science fiction films genre. The survey focuses on the 1960s for both genres. Selected works and posters of the cinematographic movements in question are selected and examined how they vary according to the audience of the different countries in which the works are circulated. The main questions to be answered for this purpose are: • What are the specific features of the project (scene, cinema-style, mood, atmosphere, message, aesthetics) • Whom is it addressed to (target group) • In which socio-cultural environment is taking place • in what way, what are the components that make a poster successful and how they are combined • If there are ways and who are they to achieve greater success and effectiveness
H εργασία προσεγγίζει τον σχεδιασμό και τις διαφορετικές τεχνοτροπίες δημιουργίας της αφίσας, όπως αυτά εξελίσσονται στον τομέα του κινηματογράφου, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τόσο την σπουδαιότητα όσο και την χρησιμότητά τους. Επειδή το εύρος των κινηματογραφικών ειδών είναι τεράστιο, καταπιάνεται με δύο είδη του, την αφίσα του είδους Nouvelle Vague και την αφίσα των ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Η έρευνα εστιάζεται στη δεκαετία του '60 και για τα δύο αυτά είδη. Επιλέγονται αντιπροσωπευτικά έργα και αφίσες των υπό εξέταση κινηματογραφικών κινημάτων και εξετάζεται πως διαφοροποιούνται, ανάλογα με το κοινό διαφορετικών χωρών κυκλοφορίας των έργων. Τα κύρια ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε για τον σκοπό αυτό είναι: • Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου (σενάριο, κινηματογραφική γραφή-ύφος, μήνυμα, αισθητική) • Σε ποιον απευθύνεται (target group) • Σε ποιο κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον λαμβάνει χώρα • Με ποιον τρόπο, δηλαδή ποια είναι αυτά τα συστατικά της στοιχεία που καθιστούν επιτυχημένη μια αφίσα και πως συνδυάζονται • Η ύπαρξη τρόπων επίτευξης μεγαλύτερης επιτυχίας και αποτελεσματικότητας

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Nouvelle Vague
ΣΥΝΘΕΣΗ
SCI-FI
Νew wave
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΦΙΣΑ
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T09:06:59Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
2
328*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.