Ο ρόλος των Επαγγελματικών Σχολών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στην Τεχνική Εκπαίδευση και οι επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The role of vocational schools of Manpower Employment Organization in technical education and the training needs of tutors who serve their duty in them
Ο ρόλος των Επαγγελματικών Σχολών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στην Τεχνική Εκπαίδευση και οι επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές

ΤΖΑΜΑΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ

Πίνακες, σχήματα
Vocational education is an inextricable part of the educational system. In the context of reforming this, training the educators is a prerequisite. Training is a process which needs reforming and planning via the educators themselves so to help in the development and modernization of the educational system as a whole. The present educational system needs to invest in the development of the skills of its human resources more than ever before. There needs to be a mentality in managing knowledge so as for the educators themselves to feel they participate in developing the educational system. The purpose of the present dissertation is to explore the training needs of the educators that teach specialization courses at the Secondary Technical Education. The survey was carried out during the school year 2016-2017. In order to collect the data of our research we chose the quantitative method. As data collection tool we used a questionnaire. The convenient sampling applied to a total of 124 teachers that teach specialization courses at the Secondary Technical Education and more specifically at the Vocational Schools of the Greek Manpower Employment Organization in the prefecture of Larisa, Fthiotida and Magnisia. The final sample was consisted of 81 teachers of specialties The importance of this research is that it will cover the gaps in training needs of tutors who serve their duty to the specific education institution, Ministry of Labour and that had not been investigated in previous studies in the bibliography The most significant finding is that the educators are interested in participating in training programmes concerning new scientific and technical topics in their field of specialization, internship topics, advisory, finding working position and affiliation school with working area as well as specialized training in teaching lab exercises. Educators with tenure were satisfied with their attending training programmes and were asked about their educational needs in contrast to those who are hourly-paid employees. Educators opt for AEI, TEI and KEK seminars, interschool and intra-corporate training. Suggestions are developed towards the authority bodies for the improvement of training courses.
Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της, προβλέπεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση είναι μια διαδικασία, η οποία χρειάζεται να διαμορφώνεται και να σχεδιάζεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να συντελεί στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά να επενδύσει στην εξέλιξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του. Χρειάζεται να υπάρχει μια κουλτούρα διαχείρισης της γνώσης ώστε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν ότι είναι συμμέτοχοι στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2016-2017. Για την συλλογή των δεδομένων της έρευνας μας επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Εφαρμόστηκε η βολική δειγματοληψία σε συνολικά 124 εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στις Επαγγελματικές Σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του νομού Λαρίσης, Φθιώτιδας και Μαγνησίας. Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 81 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Η σημασία της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στην κάλυψη του κενού όσον αφορά τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο Φορέα Εκπαίδευσης δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας και δεν είχαν διερευνηθεί σε προηγούμενες έρευνες στη Βιβλιογραφία. Η σημαντικότερη διαπίστωση της έρευνας μας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με νέα επιστημονικά και τεχνικά θέματα στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας, σε θέματα μαθητείας, συμβουλευτικής, αναζήτησης θέσεων εργασίας, σύνδεσης του σχολείου με τον χώρο εργασίας καθώς και ειδικής διδακτικής ειδικότητας και εργαστηριακών ασκήσεων. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και έχουν ερωτηθεί για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες σε αντίθεση με τους ωρομίσθιους. Οι εκπαιδευτικοί προτιμούν σεμινάρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΕΚ, ενδοσχολική και ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση. Αναπτύσσονται προτάσεις προς τους φορείς για την βελτίωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Educator Training, educational needs, specialization courses educators, internship, Vocational Education
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, επιμορφωτικές ανάγκες, εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, Μαθητεία, Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:08:42Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

66
3
163*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.