δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
INTERACTIVE PACKAGING

ΖΑΡΠΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΝΑ

ΓΑΤΣΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΜΟΔΕΣΤΟΣ

The purpose of work is to review literature on how to design food packaging and new technologies through which the packages are made and their labels. The main aim however is to design an interactive packaging fountoukopastas. The preliminary survey involved eight mums who responded to questions from interviews and 50 respondents to a questionnaire that evaluated their needs. Based on the results of the literature review was designed packaging of fountoukopastas and again investigated to determine whether this product finally meets the needs of consumers. In this survey involved 173 people, most of them are mothers. All of them participated in the preliminary investigation.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στον τρόπο σχεδιασμού των συσκευασιών τροφίμων και στις νέες τεχνολογίες μέσω των οποίων κατασκευάζονται οι συσκευασίες και οι ετικέτες τους. Ο βασικός όμως στόχος είναι η σχεδίαση μιας διαδραστικής συσκευασίας φουντουκόπαστας. Στην προκαταρκτική έρευνα συμμετείχαν 8 μαμάδες που απήντησαν στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων και 50 που απήντησαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο που αξιολογούσε τις ανάγκες τους. Με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχεδιάστηκε η συσκευασία της φουντουκόπαστας και διεξήχθη εκ νέου έρευνα για να διαπιστωθεί αν αυτό το προϊόν καλύπτει τελικά τις ανάγκες των καταναλωτών. Σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν άλλες 173 άτομα, κυρίως μητέρες. Όλες συμμετείχαν και στην προκαταρκτική έρευνα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
NEW TECHNOLOGIES

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:15:04Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
3
120*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.