Balanced relations of supply and demand of cultural goods: The case of Diachronic Museum of Larisa

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι σχέσεις ισορροπίας της προσφοράς και της ζήτησης των πολιτιστικών αγαθών: Η περίπτωση του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας
Balanced relations of supply and demand of cultural goods: The case of Diachronic Museum of Larisa

ΚΙΤΣΙΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις έννοιες της ζήτησης και της προσφοράς, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των πολιτιστικών οργανισμών, με σκοπό να φωτίσει, ιδιαίτερα, τη σύγχρονη θεώρηση των μουσείων σε συνάρτηση με την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα. Υπογραμμίζοντας, αρχικά, τη συμβολή του πολιτιστικού μάρκετινγκ στη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών, εν συνεχεία προέκυψε η ανάγκη να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποιο είναι το κοινό των μουσείων, γιατί αυτοί οι οργανισμοί στρέφονται στην ικανοποίηση των αναγκών του κοινού για να αυξήσουν την επισκεψιμότητά τους, αλλά και να διερευνηθούν ποια είναι τα κίνητρα κατανάλωσης των μουσειακών αγαθών και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη ζήτησή τους. Ακολούθως, εξετάστηκε το μουσείο από την οπτική της προσφοράς και επισημάνθηκε η σημασία της ομαλής λειτουργίας προσφοράς και ζήτησης για τη βιωσιμότητα και εξέλιξη των οργανισμών στην εποχή της κρίσης. Ακριβώς επάνω σε αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο και για να τεκμηριωθεί ο στόχος της μελέτης υλοποιήθηκε έρευνα με τις μεθόδους του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης, ώστε να εξεταστεί η περίπτωση του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας (ΔΜΛ) ως προς τη ζήτηση και την προσφορά του πολιτιστικού του αγαθού, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα σημαντικότερα κίνητρα της επίσκεψης για το κοινό είναι η επιθυμία για μάθηση και η επιθυμία για επαφή με τα εκθέματα και παλαιότερους πολιτισμούς, δηλαδή, υποκινείται περισσότερο από ατομικά και συναισθηματικά κίνητρα. Προέκυψε, επίσης, ότι ο ομαδικός χαρακτήρας της επίσκεψης αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη ζήτηση των συγκεκριμένων μουσειακών αγαθών και ότι, παρόλο που το ΔΜΛ διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που δύνανται να το αναδείξουν σε επιτυχημένο οργανισμό και σύμβολο της Λάρισας, η έλλειψη ορθώς στοχευμένης στρατηγικής μάρκετινγκ αποτελεί εμπόδιο για αυτή του την εξέλιξη. Η μελέτη στη συνέχεια υπογραμμίζει κάποιες θεωρητικές και πρακτικές συνέπειες και προτείνει κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
This study deals with the concept of demand and offer, in the context of the development of cultural organizations, in order to illuminate the contemporary view of museums in relation to the current economic reality. Underlining, initially, the contribution of cultural marketing to the management of cultural goods, there was a need to answer questions such as to whom the museum is addressed to, why these organizations are focused on meeting the needs of the public to increase their visibility, and also to explore what are the incentives for consumption of museum goods and what factors affect their demand. Subsequently, the museum was examined from the point of view of offer and the importance of the smooth operation of offer and demand for the viability and evolution of agencies in the era of crisis was highlighted. Precisely on this theoretical background and to substantiate the objective of the study, a survey was conducted with the methods of the questionnaire and the interview, in order to examine the case of the Larissa Diachronic Museum regarding the demand and the supply of its cultural commodity, respectively. According to the results of the survey, the most important incentives for the public to visit are the desire for learning and the desire to be in touch with exhibits and older civilizations, that is, they are more of an individual and emotional motivation. It has also been shown that the grouping of the visit is the most important factor influencing the demand for the particular museum goods and that although the Larissa Diachronic Museum possesses all those features that can make it a successful organization and symbol of Larissa, the lack of properly targeted marketing strategy is an obstacle to this development. The study then highlights some theoretical and practical implications and suggests directions for further research.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Cultural Economy, Demand, Offer, Marketing, Incentives, Larissa Diachronic Museum
Πολιτιστική οικονομία, ζήτηση, προσφορά, μάρκετινγκ, κίνητρα, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-16T09:15:57Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

38
5
149*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.