δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε ξενοδοχειακές μονάδες πολυτελείας
Human Resources Management in Luxury Hotels.

ΒΑΛΒΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Μελετώνται οι ιδιαιτερότητες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε ξενοδοχειακές μονάδες, και δη πολυτελείας, όπου τα δεδομένα είναι διαφορετικά και οι απαιτήσεις άκρως αυξημένες. Οι μέθοδοι υποκίνησης και η παροχή κινήτρων, καθώς και η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Στόχος της διπλωματικής θα είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων σε ξενοδοχειακές μονάδες πολυτελείας σε διάφορες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
We study the special features of human resources management in hotel units, especially luxury, where the data are different and the requirements are greatly increased. Incentives and incentives, as well as employee satisfaction. The aim of diplomacy will be to identify the problems of human resource management in hotel luxury units in various tourist areas of Greece.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού - human resources management
επιλογή και κατάρτιση του προσωπικού - personnel selection and training
τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού - human resources management department
τουριστικά καταλύματα - tourist accommodation
στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού - incentives
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Sustainable tourism development
κίνητρα - incentives
απόδοση - performance

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-16T09:19:43Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

122
1
118*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.