δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTactile Internet: Εφαρμογές, ερευνητικές προκλήσεις και προτυποποίηση
Tactile Internet: Applications, Challenges and Standardization

Δανδάκης, Ιωάννης

Νικοπολιτίδης, Πέτρος
Χατζημίσιος, Περικλής

Το επόμενο μεγάλο βήμα του διαδικτύου θα είναι η μεταφορά των ανθρώπινων δεξιοτήτων. Αυτό θα γίνει εφικτό όταν η πληροφορία θα παρέχεται τόσο γρήγορα όσο διαρκεί το να πατήσει κανείς μια οθόνη, με άλλα λόγια όταν θα γίνει Διαδίκτυο «Αφής» (Tactile). Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρέχουμε μια σύνοψη των εργασιών ανάπτυξης προτύπων που σχετίζονται με το Τactile Ιnternet και συνθέτουμε μια κατανόηση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των SDOs. Επιπλέον, αναλύουμε τις προκλήσεις κυρίως στο οικοσύστημα των επικοινωνιών αλλά επίσης εστιάζοντας και στις κοινωνικές προεκτάσεις. Επιπρόσθετα, περιγράφουμε τις ενδεχόμενες εφαρμογές σημειώνοντας τους κυριότερους λόγους ανάπτυξης και προβάλλοντας τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες
The next big step of Internet will be to enable the delivery of human skills. This will be made feasible when the information will be “one touch” away, in other worlds when internet will become “Tactile”. In this Thesis we provide an overview of the standardization work for Tactile Internet and we compose an understanding in the interaction between SDOs. In addition, we analyze the challenges by focusing mainly on the impact on the communications ecosystem but also on social issues. Moreover, we list the potential applications pointing out the key drivers and projecting the technical requirements.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Tactile Internet, 5G, haptic telecommunications, Internet of skills, ultra low latency, ultra high reliability
Απτό Διαδίκτυο, 5η Γενιά, Απτικές τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο των δεξιοτήτων, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση δικτύου, εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία δικτύου


Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T09:21:55Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

178
2
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.