Περιβαλλοντική αποκατάσταση ρέματος Αμαρουσίου και ανάδειξή του σε στοιχείο σύνδεσης των υπαίθριων χώρων του δήμου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The environmental restoration of the Amarousio Ravine as a tool for the establishment of a green open-space network.
Περιβαλλοντική αποκατάσταση ρέματος Αμαρουσίου και ανάδειξή του σε στοιχείο σύνδεσης των υπαίθριων χώρων του δήμου.

Πιπεροπούλου, Μελπομένη

Σακαντάμης, Κωνσταντίνος
0000000000000, 0000000000
Τέλλιος, Αναστάσιος

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην περιβαλλοντική αποκατάσταση του ρέματος Αμαρουσίου και στην ανάδειξή του σε συνδετικό στοιχείο των υπαίθριων χώρων του δήμου. Τα ρέματα αποτελούν φυσικά τοπία και βιότοπους τα οποία εξυπηρετούν την απορροή των ομβρίων. Η αξία τους αποδεικνύεται διαχρονικά, παρατηρώντας πόσο η ύπαρξη νερού επηρεάζει τη χωροθέτηση οικισμών και τη διαμόρφωση κοινωνιών, σε όλο τον κόσμο. Μέσα στη σύγχρονη πόλη, η παρουσία των ρεμάτων μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη και να συνεισφέρει στην αναβάθμιση του μικροκλίματος και του αστικού περιβάλλοντος. Η έντονη αστικοποίηση ασκεί πιέσεις στα ρέματα, με αποτέλεσμα αυτά να χάνουν την λειτουργική τους αξία. Σε αυτό συμβάλλει η καθιερωμένη πρακτική διαχείρισής τους η οποία τα μετατρέπει σε αποχετευτικούς αγωγούς και οδικούς άξονες, ενώ ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η ρίψη μπαζών, η βοσκή και η εκχέρσωση, εντείνουν την εξασθένισή τους, τόσο στον αστικό όσο και στον περιαστικό χώρο και οδηγούν στη ρήξη της σχέσης του σύγχρονου κατοίκου της πόλης με το φυσικό τοπίο των ρεμάτων. Τα ρέματα αντιμετωπίζονται ως εστίες μόλυνσης, αιτίες πλημμύρας και υπάρχει η τάση εξαφάνισής τους. Ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής παρατηρείται μεγάλη συρρίκνωση του υδρογραφικού δικτύου και σημαντική υποβάθμισή του. Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο, προβάλλονται νέες τάσεις στη διαχείριση των ρεμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν αφενός τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων, αφετέρου την περιβαλλοντική διαχείριση των ρεμάτων, δηλαδή την αποκατάστασή τους και την αποκάλυψη καλυμμένων ρεμάτων ή τμημάτων τους. Παράδειγμα ρέματος το οποίο έχει υποστεί υποβάθμιση και θα μπορούσε να αποκατασταθεί, σύμφωνα με τις νέες τάσεις διαχείρισης, είναι το ρέμα Αμαρουσίου ή ρέμα Σαπφούς. Εντοπίζεται στα όρια ενός αστικού ιστού, ο οποίος έχει υποστεί μακροχρόνιους μετασχηματισμούς, παρουσιάζει ανομοιογένειες ενώ ταυτόχρονα διαθέτει σημαντικό δυναμικό υπαίθριων χώρων, οι οποίοι όμως είναι κατακερματισμένοι και ασύνδετοι. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνάται η δυνατότητα αποκατάστασης του ρέματος Αμαρουσίου και η αξιοποίησή του σε συνδετικό στοιχείο των υπαίθριων χώρων του δήμου, μέσω δημιουργίας πράσινου δικτύου, με βασικό κορμό μια πράσινη διαδρομή παράλληλη με το ρέμα. Τα συμπεράσματα της παραπάνω διερεύνησης ανάγονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής και η αποκατάσταση των ρεμάτων αναδεικνύεται σε εργαλείο αστικού σχεδιασμού και διασύνδεσης του συνόλου των υπαίθριων χώρων του λεκανοπεδίου.
Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες, σχέδια
This master thesis is referred to the environmental restoration of the Amarousio ravine and its prominence to a connecting element of the outdoor spaces of the municipality. The ravines constitute natural habitats that serve to the runoff of the rainwater. Their value has been proved through the years by watching how the existence of water affects the settlement of people and the configuration of societies all over the world. In the modern city, the presence of streams can offer a lot and contribute to the upgrading of the microclimate and of urban environment. The intense urbanization exercise pressure to the streams and this has as a result to lose their functional value. In this contributes the everyday practice of management that transforms the drainage pipelines and the road axles whereas the human activities like the docking, the pasture and the excretion grow stronger their weakening in the urban and in the suburban environment and in that way the relationship between the modern inhabitant and the natural environment of the streams is broken. The streams are being faced as sources of infection, flooding causes and there is the trend to be disappear. Especially in the area of Attica is being watched huge shrinking of the hydrographic network and its significant downgrading. The last years in national level, new trends have been introduced to the management of the ravines that include from the one hand environmental design of anti-flooding projects and from the other hand the environmental management of the ravines meaning their restoration and the discovery of covered ravines or part of them. An example of a ravine that has been downsized and it could be restored according to the new management trends is the ravine of Amarousio or the ravine of Sapfous. It is detected on the limits of urban net that has suffered long time transformations, presents un-similarities whereas simultaneously has important power of outdoor spaces that are fragmented and unconnected. In the frame of the present project is being investigate the opportunity of restoration of the Amarousio ravine and its exploitation in connecting element of the outdoor spaces of the municipality through the creativity of green network, which will have as a basis the creation of a green route in parallel with the ravine. The conclusions of the aforementioned investigation are related with the area of Attica and the restoration of the ravines is being revealed to a tool of the urban design and interconnection of the total of the outdoor spaces of the area of Attica.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

δίκτυο πρασίνου
Amarousio ravine
greenway
αστικά ρέματα
urban streams
ρέμα Αμαρουσίου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T09:22:25Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
75
197*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.