Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας αναφορικά με την Οικονομία Διαμοιρασμού (Sharing Economy) στον Κλάδο του Τουρισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Attitudes and perceptions of Greek society regarding the Sharing Economy in the Tourism Sector
Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας αναφορικά με την Οικονομία Διαμοιρασμού (Sharing Economy) στον Κλάδο του Τουρισμού

Ρούπα, Αντωνία-Θεοδώρα

Βαγγέλας, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Μαριλένα

The sharing economy is a new way of selling and consuming goods and services. It is defined as a model where digital platforms create an open market for the temporary use of goods or services often provided by individuals. Its rapid growth is due to a number of social, economic, political and technological factors. Although the sharing economy has expanded into a number of industries, it has developed particularly well within various forms of tourism. It has increased exponentially in the field of hospitality, where home owners offer their houses to tourists via a digital platform. In Greece, the increase in demand for tourist accommodation, along with the economic crisis, have led (among other things) to a rapid growth of this phenomenon. Being a new field in Greece, it is a tool for the citizens who want to make the best use of their assets and, as such, the sharing economy has had a great impact on Greek society in recent years. This thesis aims to outline the perceptions of Greeks regarding this new phenomenon in the field of accommodation and hospitality, thus contributing to a better understanding of this activity in Greece. The main research tool was a questionnaire (completed by 435 participants), created to record the attitudes and opinions of the citizens of Greece regarding the aspects of the sharing economy. The results of the survey showed a very positive attitude among Greeks towards the new enterprise in the field of rental accommodation, demonstrating a great deal of satisfaction from sharing economy services.
Περιέχει Διαγράμματα
Η οικονομία διαμοιρασμού-sharing economy είναι ένας νέος τρόπος διάθεσης και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. Ορίζεται ως ένα μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν οι ιδιώτες. Η ραγδαία ανάπτυξή της οφείλεται σε μια σειρά από κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Αν και η οικονομία διαμοιρασμού έχει επεκταθεί σε διάφορους κλάδους, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα σε διάφορες μορφές του τουρισμού. Ιδιαίτερη άνθηση έχει γνωρίσει στον τομέα της διαμονής, όπου οι ιδιοκτήτες κατοικιών διαθέτουν τα ακίνητα τους σε τουρίστες μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας. Στην Ελλάδα, η αύξηση της ζήτησης για τουριστική διαμονή και η οικονομική κρίση οδήγησαν στη ραγδαία ανάπτυξη του φαινομένου. Όντας ένα νέο πεδίο στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα αλλά και ένα εργαλείο για τους πολίτες της χώρας με στόχο την γενικότερη εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, η οικονομία διαμοιρασμού απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στο να καταγράψει τις στάσεις και αντιλήψεις των Ελλήνων αναφορικά με αυτή τη νέα δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισμού στον τομέα της διαμονής, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της αντιμετώπισης της δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, με εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από 435 συμμετέχοντες, καταγράφονται οι στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών της Ελλάδας ως προς τα χαρακτηριστικά της οικονομία διαμοιρασμού στην διαμονή. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μία πολύ θετική στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην οικονομία διαμοιρασμού στον τομέα της διάθεσης και της ενοικίασης κατοικιών μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού, επιδεικνύοντας μεγάλο βαθμό ικανοποίησης από τη χρήση των υπηρεσιών του Sharing Economy

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Οικονομία Διαμοιρασμού
Airbnb
Sharing Economy
Ψηφιακή Πλατφόρμα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:26:52Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
138
39*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.