The effects of technologies web 2.0 on the tourism industry. Case study: Trip Advisor

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η επίδραση των τεχνολογίων web 2.0 στον τομέα του τουρισμού. Μελέτη περίπτωσης: Trip Advisor
The effects of technologies web 2.0 on the tourism industry. Case study: Trip Advisor

Πλαφουντζης, Βασιλης

Νελλα, Αθηνα
Χατζηγεωργιου, Χρυσουλα

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εξάπλωση δημιούργησε νέες ευκαιρίες και νέες προοπτικές στις επιχειρήσεις οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες του διαδικτύου και δημιούργησαν καινοτομίες και με την βοήθεια της τεχνολογίας το παραδοσιακό εμπόριο αντικαταστάθηκε από το ηλεκτρονικό. Σήμερα ένα μεγάλο αριθμός των καταναλωτών αρέσκεται στο να αναζητά και να αγοράζει καταναλωτικά αγαθά μέσω του διαδικτύου. Έτσι ο καταναλωτής μπορεί να κάνει τις λεγόμενες online αγορές, εύκολα γρήγορα και με ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών. Οι ιστοσελίδες αυτές αναζητούν εκατοντάδες ηλεκτρονικά καταστήματα και χιλιάδες προϊόντα και μπορούν να δώσουν στο χρήστη την φθηνότερη τιμή για κάποιο προϊόν που ψάχνει. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση κατάλληλων μηχανών αναζήτησης ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να εισάγει συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης για κάποιο προϊόν, θέτοντας παράδειγμα προδιαγραφές ή όριο τιμής. Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη της επίδρασης των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών που εισήγαγε η τεχνολογία web 2.0 στον τομέα του τουρισμού και εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται ο χρήστης από τον τρόπο σχεδιασμού αυτών, τις παροχές που παρέχει και πως έχει βελτιώσει τον τομέα του τουρισμού και από την πλευρά των επιχειρήσεων και από την πλευρά των πελατών. Η εν λόγω μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να ερευνήσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές που υπάρχουν για την διεύρυνση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του τουρισμού και πως η χρήση και η εξέλιξη τους στην τουριστική ανάπτυξη των χωρών αλλά και της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις νέες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και οι σελίδες εύρεσης ξενοδοχείων με δυνατότητα προσθήκης σχολίων, με δυνατότητα εύρεσης αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους (LCCs), εστιατορίων, πόλεων, σημείων τουριστικού ενδιαφέροντοςενώ η ανάλυση επεκτείνεται στην μελέτη περίπτωσης «TripAdvisor», και στην χρήση των νέων τεχνολογιών και πως όλα τα παραπάνω επηρεάζουν τους υποψήφιους τουρίστες οι οποίοι διαβάζουν και συγκρίνουν τα σχόλια άλλων τουριστών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στον προσδιορισμό του αντίκτυπου που έχουν επιφέρει οι νέες τεχνολογίες στον τομέα του τουρισμού, στην υποδομή και το ταξιδιωτικό κοινό της χώρας καθώς και να κάνει προβλέψεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τους.
Περιεχει πινακες, διαγραμματα και εικονες.
The rapid growth of technology and its expansion has created new opportunities and new prospects for companies that have exploited the potential of the Internet and created innovations and with the help of technology traditional trade has been replaced by electronic. Today a large number of consumers like to search for and buy consumer goods via the internet. So the consumer can make so-called online purchases, easily and quickly. In recent years, price comparison websites have been created. These websites are looking for hundreds of online stores and thousands of products and can give the user the cheapest price for a product they are looking for. This is achieved by using suitable search engines, the consumer has the ability to enter specific search criteria for a product, setting an example of specification or price limit. This paper explores the impact of new technologies and innovations introduced by web 2.0 technology in the field of tourism and examines how the user is influenced by the way they are designed, the benefits they provide and how they have improved the tourism sector both on the business side and on the customer side. The aim of this postgraduate thesis is to investigate the possibilities and the prospects for the expansion of the new technologies in the field of tourism and their use and development in the tourism development of the countries as well as of Greece. More specifically, particular emphasis is placed on the new price comparison sites and add-on hotel search pages, with the possibility of finding low cost airlines (LCCs), restaurants, cities, points of tourist interest, while the analysis extends to the "TripAdvisor" case study and the use of new technologies and all of this affects prospective tourists who read and compare the comments of other tourists. The present work aims to identify the impact of new technologies in the tourism sector, the infrastructure and the traveling public in the country as well as to make forecasts for their further development.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Trip Advisor
tourism
τουρισμος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:28:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

14
139
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.