Combating social exclusion of prisoners through their attendance at Second Chance Schools

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιμετωπίζοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό των κρατουμένων μέσω της συμμετοχής τους σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Combating social exclusion of prisoners through their attendance at Second Chance Schools

Κοφίνη, Ελένη

Βεργίδης, Δημήτριος
Γαλατά, Παρασκευή - Βίβιαν

Η σύγχρονη ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη κοινωνία απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες ώστε ένας νέος άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα της απασχόλησης και της εξέλιξης. Κάποιοι νέοι άνθρωποι δεν κατάφεραν λόγω δυσμενών συνθηκών ή επιλογής να ολοκληρώσουν την τυπική εκπαίδευση και λόγω παραβατικότητας βρέθηκαν στη φυλακή. Αυτοί μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και να φοιτήσουν σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σωφρονιστικού καταστήματος, το οποίο με το ευέλικτο πρόγραμμά του κρίθηκε κατάλληλη εκπαιδευτική δομή για τους κρατούμενους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τον τρόπο αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού των κρατούμενων-εκπαιδευόμενων που φοιτούν στα ΣΔΕ σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα και τη συμβολή της εκπαιδευτικής κουλτούρας των σχολείων αυτών στην επανένταξή τους και στην αποφυγή της υποτροπής μετά την αποφυλάκιση. Η μελέτη αποτελεί ένα σχέδιο εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας. Για την παραγωγή των δεδομένων της έρευνας εφαρμόστηκε συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας σε ένα τμήμα στο 3ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις που μαγνητοφωνήθηκαν 4 διευθυντών/τριών και 5 εκπαιδευτών/τριών που κάποιοι απασχολούνται στο ίδιο σχολείο και κάποιοι σε άλλα ΣΔΕ φυλακών. Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε τρία επίπεδα κωδικοποίησης, σύμφωνα με τη θεμελιωμένη θεωρία. Ξεκινώντας διαμορφώθηκαν κατηγορίες στην ανοιχτή κωδικοποίηση, συνεχίστηκε η αφαίρεση στην κατ’ άξονα κωδικοποίηση και ολοκληρώθηκε στην επιλεκτική με παρουσίαση της κύριας θεωρίας και προσδιορισμό της κεντρικής κατηγορίας: «η ανακάλυψη του εαυτού και το αίσθημα του ανήκειν μέσω του “μεροκάματου” και της συμμετοχής των κρατουμένων στα ΣΔΕ των σωφρονιστικών καταστημάτων οδηγούν στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην επανένταξη». Αποδείχθηκε τελικά ότι οι φυλακές χρειάζονται τα σχολεία και πρέπει να τα στηρίζουν.
The modern antagonistic global society demands of its young generation to have acquired great knowledge and skill in order to have access to a job and the opportunity to progress. However society does not always give the same opportunities to its members. Certain conditions verify the choices individuals make; as a result certain groups of people may not participate and complete basic education either by choice or due to circumstances. Baring the above in mind one can understand why a number of these people might find themselves involved in criminal cases and as a result be imprisoned. In our days these unfortunate people have now the opportunity to acquire education by attending a Second Chance School (SCS) in prison. SCSs were found suitable for the inmates. The purpose of this study is to research ways in which social exclusion of inmate-learners who attend SCS in the prisons of Greece is dealt with; to study the contribution of the educational culture of these schools in the reintegration and avoidance of recidivism of the inmates after their release. This study is a grounded theory research. For producing the data for this research the researcher participated in the teaching of a class in the 3rd SCS of Thessaloniki as well as in the semi-structured interviews of 4 directors and 5 instructors who work in SCSs. The data was analyzed in three code levels in accordance to grounded theory. To begin with eight categories were defined in open coding, in the process more axial coding was applied and finally integrated in the selective coding to produce the main theory and to define the central category: SCSs would lead the participating inmates to reinvent and redefine themselves and would give them the opportunity to belong since inmates see their attendance to school as their “bonus”. Due to the above their reintegration is better accomplished. This study proved that prisons need schools and they should support them.
Περιέχει: πίνακες, διάγραμμα κατ' άξονα κωδικοποίησης, συνεντεύξεις.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Prison Second Chance Schools
κοινωνικός αποκλεισμός
εκπαιδευτική κουλτούρα
social exclusion
grounded theory
εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σωφρονιστικών καταστημάτων
educational culture


Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:47:28Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

8
51
251*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.